Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. Oprßvnenost autora
Všetky lekárske a zdravotnícke rady, ktoré sú publikované na tejto webovej stránke, musi byt vytvárané iba lékarsky alebo zdravotnicky školenymi a kvalifikovanými odborníkmi. Inác je u informácie jednoznacne vyznacené, že nepochádza od odborníkov, prípadne zdravotníckych orgnaizácií.

2. Komplementarita informácií
Informácia je na stránkach chápaná tak, že vztahy medzi lekárom a pacientom sú podporované a nie nahradzované.

3. Dôvernost údajov
Tieto stránky rešpektujú dôvernost dát, ktoré sa vztahujú k jednotlivým pacientom a návštevníkom lekárskych alebo zdravotníckych stránkok vcetne ich identity. Provozovatel stránok sa zaväzuje dodržovat minimálne právne požiadavky, ktoré existujú pre lekárske alebo zdravotnicke údaje v príslušnej krajine alebo štáte v podobe webových zrkadiel.

4. Špecifikácia stránok
Pokial je to možné a zmysluplné, sú všetky informácie na webových stránkách opatrené odkazmi na zdroj alebo odpovedajúci HTML odkaz. Na stránkach s klinickými informáciami je vyznacené jasne dátum, kedy bola stránka naposledy zmenená (napr. na spodnej strane stránky).

5. Odborná podloženost
Všetky údaje týkajúce sa využitia alebo úcinnosti urcitej liecby komercného produktu alebo služby musia byt podporené vhodnými, vyváženými vedeckými dôkazmi (porovnaj so zásadou 4).

6. Priehladnost autorstva
Tvorcovia webových stránok sa zaväzujú poskytovat co najjasnejšie informácie a udávat kontaktné adresy pre užívatelov, ktorí požadujú dalšie informácie alebo podporu. Webmaster uvedie svoju emailovou adresu v rámci webových stránok.

7. Priehladnost sponzorstva
Musia byt jasne uvedení sponzori a dalšia podpora webovej stránky, vcetne komercných a nekomercných organizácií, ktoré poskytli financné prostriedky, služby alebo materiál pre chod stránok.

8. Priznanie reklamy
Pokial je reklama zdrojom príjmov, musí byt skutecnost jasne uvedená. Dalej musí byt na stránkach uvedený krátky popis reklamnej politiky! Reklama a dalšie propagacné materiály musia byt prezentované užívatelom takým spôsobom a v takom kontexte, že bude ulahcovat diferenciáciu medzi reklamou a originálnou informáciou, ktorú vytvorila tá inštitúcia, ktorá je za tieto stránky zodpovedná.