Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. مولفین تحصیل کرده

بیان کننده تحصیلات نویسندگان می باشد. هرگونه اطلاعات در زمینه پزشکی و سلامتی در تارنما (Website) باید توسط دانشآموختگان گروه علوم پزشکی نوشته شده باشد ؛ در غیر اینصورت بایستی ذکر گردد که مطالب توسط فردی که فاقد تحصیلات دانشگاهی در زمینه مرتبط است نوشته شده است.

2. جنبه آموزشی مطالب

اطلاعات پزشکی در تارنما صرفا جنبه کمک آموزشی دارند و جایگزین ارتباط مستقیم پزشک و بیمار نیستند. اطلاعاتی که در یک تارنما ارائه شده است، برای حمایت و آموزش است نه جایگزین راهنمایی و مشاوره پزشک معالجی که مستقیما در تماس با بیمار است.

3. محرمانه بودن

احترام به حریم خصوصی و اسرار فردی بازدیدکنندگان تارنما. اطلاعاتی که در تارنما توسط بازدیدکنندگان آن ثبت می گردد، از جمله اطلاعات فردی آنان، بایستی توسط مسوولین تارنما محرمانه نگه داشته شود و ایشان در قبال عدم فاش آن داده ها مسوول می باشند. همچنین اطلاعات پزشکی و سلامتی بازدیدکنندگان نیز بایستی براساس قوانین و مقررات محلی و اخلاق پزشکی حفظ شوند.

4. مرجع نویسی

مرجع مطالب پزشکی و مرتبط با سلامتی ارائه شده در تارنما بایستی همراه با زمان انتشار آن مشخص گردد و در متن مطالب از هر منبعی مرجع مطالب پزشکی و مرتبط با سلامتی ارائه شده در تارنما بایستی همراه با زمان انتشار آن مشخص گردد و در متن مطالب از هر منبعی که استفاده شده نیز باید ذکر گردد و در استفاده از منابع برخط (Online) ارتباط (Link) به آنها مشخص شود. در خصوص صفحات دارای اطلاعات بالینی باید زمان دقیقی که آن مطالب در تارنما نگارش شده اند نیز مشخص باشند.

5. رعایت تعادل و انصاف

تارنما باید حاوی اطلاعات صحیح و عملکرد واقعی در خصوص مطالب پزشکی باشد. ارائه هرگونه اطلاعات که عملکرد یک درمان خاص، دارو و یا وسیله پزشکی تجاری را بیش از اندازه نمایش دهد و از بیان عوارض و مسائل جانبی آن خودداری کند، ممنوعیت داشته و مصداق وجود عدم صداقت در بیان مطالب یا استفاده تجاری است.

6. در دسترس بودن

نویسندگان بایستی دردسترس باشند و آدرس رایانامه (Email) خود را ارائه کرده باشند. طراحان تارنما علاوه بر بیان مطالب علمی به شیوه صحیح، بایستی اطلاعات مناسب در خصوص نحوه تماس بازدیدکنندگان با آنان برای پرسش و حمایت از حقوق بازدیدکنندگان را ارائه دهند. لازم است رایانامه مدیر تارنما قابل مشاهده در آن باشد.

7. حمایت مالی

منبع مالی مشخص شود. منبع مالی که از تارنما حمایت می نماید باید مشخص باشد و این اطلاعات بایستی شامل اطلاعات شرکت تجاری یا غیرتجاری پشتیبان مالی تارنما باشد و خدماتی که در اختیار تارنما میگذارد، مشخص گردد.

8. سیاست تبلیغات

تمایز مطالب تبلیغات تجاری از مطالب ویرایش شده علمی اگر تبلیغات تجاری منبع مالی هستند باید در تارنما بیان شود و توضیحات دقیقی درباره سیاست ارائه این نوع محتواها در تارنما داده شود. مطالب تبلیغاتی که در تارنما نمایش داده می شوند، باید به نحوی ارائه شوند که دقیقا از مطالب علمی ویراستاری شده علمی و پزشکی، توسط بازدیدکنندگان، قابل تفکیک باشند.