Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. Kildeautoritet
All medisinsk/helseinformasjon og råd som tilbys og presenteres på dette Internett-området er gitt av personer med kvalifisert medisinsk utdanning, unntatt hvor det tydelig fremgår at informasjonen er gitt av personer/organisasjoner uten kvalifisert medisinsk utdanning.

2. Komplementaritet
Informasjonen på dette Internett-området er ment å støtte, ikke erstatte, forholdet mellom pasient/bruker og dennes lege.

3. Personvern
På denne Internett-serveren respekteres taushetsplikten og personvernet for pasienter og brukere, inkludert all datainformasjon relatert til disse. Eieren av Internett-serveren er underlagt og vil følge minimum de lover og krav om taushetsplikt og personvern som gjelder for medisinsk/helseinformasjon i de land Internett-serveren eller kopier av denne er lokalisert.

4. Referanser
Der det er mulig vil informasjon på denne siden være støttet av tydelige referanser til kildedata og, hvor mulig, ha spesifikke HTML-linker til datakildene. Dato for seneste oppdatering/endring av kliniske sider vil tydelig framgå på siden (f.eks. nederst på siden).

5. Etterrettelighet
Utsagn som vedrører fordeler/egenskaper av en spesifikk behandling/metode, et kommersielt produkt eller tjeneste vil være dokumentert av relevante referanser på samme måte som det framgår av prinsipp 4.

6. Tydelig forfatterskap
Internett-sidenes designer(e) vil forsøke å tilby informasjonen så klart og tydelig som mulig, og tilby kontakt-adresser for brukere som ønsker ytterligere informasjon eller støtte. Webmaster vil angi sin e-postadresse på alle sidene på Internett-området.

7. Tydelighet i sponsorforhold
Støtte som er gitt til dette Internett-området vil bli tydelig angitt, såvel identiteten til kommersielle som ikke-kommersielle organisasjoner som har bidratt økonomisk, med tjenester eller materiell for Internett-området.

8. Ærlighet i reklame og redaksjonell politikk
Om reklame er en kilde til finansiering vil dette tydelig fremgå. En kort beskrivelse av Internett-områdets eieres reklamepolitikk vil beskrives på Internett-området. All reklame og annet promoteringmateriell vil presenteres for brukeren på en måte og i en slik sammenheng at det tydelig skiller seg fra den opprinnelige informasjonen som er skapt av institusjonen som vedlikeholder Internett-området.