Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. סמכות

כל עצה רפואית או בריאותית שאתר זה מספק או מפרסם ניתנת אך ורק על ידי מומחה מוסמך ומנוסה מתחום הרפואה, אלא אם כן מוצהר בצורה מפורשת שהעצה המוצעת הינה מאדם או מארגון אשר אינם מוסמכים רפואית.

2. השלמה

המידע שמספק אתר זה בא להשלים ולא להחליף את מערכת היחסים הקיימת בין המטופל/המבקר באתר לבין רופאו האישי.

3. שמירת סודיות

אתר זה מכבד את עיקרון שמירת סודיות המידע הנוגע למטופל/מבקר באתר בנושאי רפואה/בריאות, כולל מידע בנוגע לזהותו. בעלי האתר עצמם ערבים לכבד את כל דרישות החוק בנוגע לשמירת סודיות המידע הרפואי או הבריאותי בארץ ובמדינה בה האתר ואתרי הראי ממוקמים.

4. ייחוס והפניות

במקומות בהם יהיה צורך בכך, המידע הנמצא באתר זה יתמך בהפניה למקורות חיצוניים ויספק במידת האפשר קישור HTML למידע זה. תאריך עדכון דפי המידע הרפואיים יוצגו בגלוי (לדוגמה: בתחתית העמוד).

5. צידוק טענות

כל טענה בנוגע ליתרונות/ביצועים של טיפול, מוצר מסחרי או שירות מסוים תתמך על ידי הוכחות מתאימות ומאוזנות באופן שתואר לעיל בעקרון 4.

6. שקיפות של כתיבת האתר

מעצבי אתר זה ינסו לספק את המידע באופן הברור ביותר, ויספקו כתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר עבור מבקרים באתר השואפים לקבל מידע נוסף או תמיכה טכנית, כמו כן מנהל האתר יפרסם את כתובתו האלקטרונית באופן ברור ברחבי האתר

7. שקיפות אודות חסויות

מקורות מימון האתר יצוינו באופן מפורש, כולל זהות הגופים המסחריים והלא מסחריים שתרמו במימון, במתן שירותים או בחומרים לאתר.

8. כנות בפרסום והמדיניות של העורך

במידה ופרסום הינו מקור המימון של האתר, יוצהר הדבר באופן מפורש. תיאור מתומצת של מדיניות הפרסום המאומצת על ידי בעל האתר תוצג באתר. פרסומות ותכנים שיווקיים אחרים יוצגו לצופים באופן ובהקשר המקל על הבחנה בין תכנים אלה לבין התכנים המקוריים שנוצרו על ידי הארגון שמפעיל את האתר.