Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. Autoria
Qualsevol consell mèdic o de salut suggerit en aquest lloc web només serà proporcionat per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats llevat que una clara declaració expressi que una part de la suggerència oferida no és d'un professional de la salut qualificat o organització no mèdica.

2. Complementarietat
La informació proporcionada en aquest lloc està dirigida a complementar, no a reemplaçar, la relació que hi ha entre un pacient o visitant i el / la seu / seva metge / metgessa actual.

3. Confidencialitat
Aquest lloc web respecta la confidencialitat de les dades relatives a pacients i visitants, incloent la seva identitat personal. Els propietaris d'aquest lloc web es comprometen a honorar i a no excedir els requisits legals de privacitat de la informació mèdica o de salut que s'apliquen en els països on estiguin localitzats tant el lloc principal com les seves rèpliques (mirrors).

4. Referències i actualització
Quan sigui apropiat, la informació continguda en aquest lloc serà confirmada amb referències clares a les fonts de les dades i, si és possible, s'hi establiran hipervincles a aquestes dades. La data de l'última modificació d'una pàgina clínica estarà clarament identificada (ex. al final de la pàgina).

5. Garantia
Qualsevol requeriment relatiu als beneficis o al rendiment d'un tractament específic, producte comercial o servei serà garantit amb les evidències adequades i objectives, de la forma indicada en el Principi 4 citat anteriorment.

6. Transparència dels autors
Els dissenyadors d'aquest lloc web tractaran de proporcionar informació de la manera més clara possible i d'oferir adreces de contacte perquè els visitants puguin buscar informació addicional. El Webmaster indicarà la seva adreça electrònica clarament en tot el lloc web.

7. Transparència del patrocini
El patrocini d'aquest lloc web estarà clarament identificat, incloent la identitat de les organitzacions comercials i no comercials que hi hagin contribuït amb fons, serveis o material.

8. Honestedat en la politica publicitària
Si la publicitat és una font de finançament d'aquest lloc web, haurà de ser indicat clarament. S'hi mostrarà, en el lloc web, una breu descripció de la política publicitària adoptada pels propietaris. Els anuncis i un altre material promocional seran presentats als visitants en una manera i context que facilitin la diferenciació entre aquests i el material original creat per la institució que gestiona el lloc.

Note: Traduït al català per: Sergio García Vicente, MD, Erik Montesinos Berry, MD. (April 2003)