Certificato della conformitą

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

č conforme all'HONcode

Logo certificat HONCode
19 Anni

Validitą del certificat valido fino al Jan 2019

www.ntvt.nl Visit website

Logo certificat HONCode
Numero d'identificazione HONcode :

HONConduct955219

Data di rassegna iniziale:

02 Jul 1998

Validitą del certificat

valido fino al Jan 2019

Data dell'ultima visita

04 Sep 2018
Clicca qui per vedere il logo HONcode nel sito

Content identified by the HONcode team

Di seguito si riportano alcuni testi che il Team HONcode ha tratto dal sito nella data indicata, e che contribuiscono a giustificare la conformitą del sito agli 8 principi etici.

De redactie
Hoofdredacteur
Dr. Casper P. Bots
Redacteuren
Dr. Henk W. Kersten
Drs. Aad M. van Luijk
Dr. Jan H.G. Poorterman
Prof. dr. Gert-Jan Truin
Prof. dr. Lieve van Zeghbroeck
Redactiemedewerkers
Dr. Henk S. Brand
Prof. dr. Michiel A.J. Eijkman
Drs. Desiree D. Kerkdijk
Dr. Gem J.C. Kramer
Drs. W.J. (Joerd) van der Meer
Prof. dr. Boudewijn Stegenga
Dr. J.H. (Erik) Vermaire
Dr. Jan G.A.M. de Visscher
 

(11 Jan 2018) - Link

5. Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde verplicht zich wetenschappelijk verantwoorde informatie op deze website aan te bieden en wil daarmee behulpzaam zijn bij de beroepsuitoefening van tandheelkundige zorgverleners. Deze informatie kan echter niet zonder meer voor therapeutische doeleinden gebruikt worden.
6. Gebruikers van deze website, consumenten, patiėnten, kunnen niet voor behandeling of advies in wat voor vorm dan ook een beroep doen op het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, de redactie en haar medewerkers. Voor behandeling of advies dient men zich tot de in het BIG register gekwalificeerde zorgverleners te wenden.
 

(11 Jan 2018) - Link

Privacy en cookies
Privacy
Deze website (hierna: "NTVT.nl") wordt uitgegeven door Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde BV, gevestigd te Houten, in samenwerking met Prelum Uitgevers BV. Voor NTVT.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt NTVT.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
In het kader van de dienstverlening legt NTVT.nl gegevens vast in een bestand. NTVT.nl gebruikt deze gegevens om de functionaliteit voor gebruikers te kunnen bieden. De persoonsgegevens zullen nooit beschikbaar worden gesteld aan derden.
NTVT.nl maakt gebruik van veiligheidsprotocollen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze persoonsgegevens. NTVT.nl draagt er zorg voor deze procedures aan te passen aan de nieuwste en veiligste methodes.
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat NTVT.nl haar dienstverlening hierop kan aanpassen.
Op NTVT.nl worden advertenties geplaatst van producenten in de tandheelkunde. Van enige invloed op de inhoud van artikelen, kennistoetsen en teksten op de website door derde partijen is geen sprake. NTVT.nl vermeldt op pagina’s duidelijk als de inhoud buiten de redactionele verantwoordelijkheid valt. De uitvoering van de rubriek 'Productinfo' is opgedragen aan Prelum Uitgevers en geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de NTvT-redactie. NTVT.nl verstrekt geen bezoekersgegevens aan adverteerders.
Cookies
NTVT.nl maakt bij het aanbieden van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat op de computer wordt opgeslagen en heeft tot doel om bepaalde instellingen van websites die u bezoekt, te onthouden. NTVT.nl maakt gebruik van tijdelijke en zogenaamde 'first-party' cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel opgeslagen om het gebruik van de functionaliteiten gemakkelijker te maken. Zo worden van gebruikers inloggegevens onthouden en kunnen gebruikers kennistoetsen maken en makkelijk navigeren binnen het persoonlijk dossier.
Deze cookies identificeren computers (waaronder ook smartphones en tablets) en niet individuele gebruikers. Gebruikers kunnen op hun computerinstellingen eenvoudig aanpassen waardoor cookies niet door de machine worden geaccepteerd. Het op deze manier aanpassen van de computerinstellingen kan nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van de website. NTVT.nl maakt expliciet geen gebruik van cookies van derden, zoals adverteerders.
NTVT.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.
Auteursrecht
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor het eigen of intern gebruik van onze relaties en klanten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde of Prelum Uitgevers is het niet toegestaan deze site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
 

(11 Jan 2018) - Link

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

Dr. Casper P. Bots, hoofdredacteur
 

(11 Jan 2018) - Link

Ned Tijdschr Tandheelkd januari 2018; 125: 3
 

(11 Jan 2018) - Link

This principle is not applicable to this site 

Telefoon: 030-3031350
E-mail: (algemeen) (ingezonden brieven/lezerspost) (persberichten/nieuwsbrieven)
Postadres:
Redactie Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Postbus 83
3990 DB Houten
Bezoekadres:
De Molen 37
3994 DA Houten
 

(11 Jan 2018) - Link

Het tijdschrift is financieel onafhankelijk en maakt geen gebruik van externe financiering of subsidiėring.
 

(11 Jan 2018) - Link

De redactie is geheel onafhankelijk en artikelen onder haar verantwoordelijkheid gepubliceerd staan in geen enkel verband met adverteerders. Acceptatie van een advertentie op de website kan in geen geval worden opgevat als een aanbeveling voor de producten en/of diensten waarvoor wordt geadverteerd of voor de onderneming die dergelijke producten of diensten vervaardigt, distribueert of op de markt brengt.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Altre informazioni sull'HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel