Certificato della conformitą

Cebam Digital Library for Health

č conforme all'HONcode

Logo certificat HONCode
6 Anni

Validitą del certificat valido fino al Jun 2021

www.cdlh.be Visit website

Logo certificat HONCode
Numero d'identificazione HONcode :

HONConduct529735

Data di rassegna iniziale:

20 May 2014

Validitą del certificat

valido fino al Jun 2021

Data dell'ultima visita

26 Nov 2020

Content identified by the HONcode team

Di seguito si riportano alcuni testi che il Team HONcode ha tratto dal sito nella data indicata, e che contribuiscono a giustificare la conformitą del sito agli 8 principi etici.

(26 Jun 2020) - Link

De informatie op deze site is alleen bedoeld als ondersteuning van de zorgverlener, arts en paramedicus bij zijn klinische werk. De CDLH vervangt geen consultatie met uw zorgverlener.
 

(26 Jun 2020) - Link

I. Toelichting
Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van de toegang tot de Cebam Digital Library for Health.
II. Model
Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: IVS nv, Z1 Researchpark 310, 1731 Zellik met K.B.O.-nummer BE0429.679.217 (hierna: "ONDERNEMING").
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiėle informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.cdlh.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Artikel 1 - Algemeen
ONDERNEMING leeft de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het "recht van de elektronische economie".
ONDERNEMING stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ONDERNEMING. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.
Artikel 2 - Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
> Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag via open-source software Matomo welke ook de herkomst van de gebruiker opslaat;
> Categorie 2: bij registratie: uw naam en andere profielgegevens, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
> Categorie 3: uw adresgegevens naar aanleiding van het vastleggen van een toegang.
ONDERNEMING kan gegevens van u (Persoonsgegevens) tijdens uw registratie en gebruik van de Website vergaren.
Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking
Algemene doeleinden:
De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
> Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ONDERNEMING om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
> Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van de website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.: het u toezenden van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
> Categorie 3: de levering en opmaak kostennota van door u bestelde toegang, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
Doorgifte aan derden:
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van ONDERNEMING, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien ONDERNEMING failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van ONDERNEMING geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat ONDERNEMING uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
ONDERNEMING zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ONDERNEMING uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Artikel 4 - Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U.
Artikel 5 - Uw rechten
Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ONDERNEMING. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
Recht van vrije gegevensoverdracht:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar per post naar ONDERNEMING, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.
Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan ONDERNEMING aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
Artikel 7 - Toegang door derden
Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
Artikel 8 - Aangifte Privacycommissie
Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
Artikel 9 - Cookies
Wat zijn cookies?
Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van ONDERNEMING en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
Waarom gebruiken we cookies?
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieėn om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieėn op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
Functionele cookies
Naam Herkomst Functie Bewaartijd
eHealth/FedAuth eHealth Maakt het mogelijk om sneller in te loggen op de website door het versleuteld opslaan van uw sessie. 48 uur
Cookiebar cookie-bar.eu Vraagt als u akkoord bent om cookies op te mogen slaan op je computer. 30 dagen
Niet-functionele cookies: geen
Uw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden.
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor "Weiger cookies".
U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar per post naar ONDERNEMING.
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: www.youronlinechoices.eu/
 

(26 Jun 2020) - Link

Laatst gewijzigd: 03/08/2020
 

(26 Nov 2020) - Link

This principle is not applicable to this site 

Contactinformatie
CDLH, tav Marieke Vanneste
Kapucijnenvoer 33, blok J
3000 Leuven
Administratieve vragen:
Tel: 0032-16-37 72 73
Technische vragen:
Tel: 0032-15-50 04 40
 

(26 Jun 2020) - Link

CDLH vzw wordt ondersteund door wetenschappelijke, administratieve en technische medewerkers en wordt gesubsidieerd door het RIZIV.
 

(26 Jun 2020) - Link

Advertenties
Op deze site bevinden zich geen advertenties die tot een bron van inkomsten leiden.
 

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

Altre informazioni sull'HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel