Health On the Net
  EN | FR | DE | SP | GL | BS | RU | RO | PL | CN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Informacja zwrotna 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:
Szczegółowa definicja zasad HONcode


Wytyczne dla przedstawicieli stron www zainteresowanych otrzymaniem certyfikatu HONcode:
Niniejszy dokument prezentuje dokładny opis poszczególnych zasad HONcode. Zawarte w nim informacje adresowane są do webmasterów, do autorów treści publikowanych w serwisie oraz do wszystkich osób reprezentujących witrynę internetową i jednocześnie ubiegających się o certyfikację HONcode.

W celu usprawnienia przebiegu procesu certyfikacyjnego Państwa strony internetowej prosimy o uważną lekturę poniższego tekstu. Następnie prosimy zweryfikować Państwa stronę pod względem zgodności z ośmioma zasadami HONcode i w razie konieczności zmodyfikować jej zawartość.

Główny adres URL podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym będzie adresem wyświetlanym na stronie certyfikatu Waszej strony. Będzie on również powiązany ze znakiem certyfikacyjnym HONcode. Jeżeli posiadacie Państwo lustrzane kopie (mirrory) Waszego serwisu www, prosimy o wpisanie tej informacji w formularzu zgłoszeniowym.

Członek zespołu HONcode odwiedzi Państwa stronę w celu skontrolowania jej zgodności z zasadami HONcode. Następnie poinformuje o rezultacie procesu weryfikacyjnego osobę, której adres został wpisany w polu „Kontakt”. Przed ostatecznym udzieleniem certyfikacji, być może będziemy musieli poprosić Państwa o dokonanie pewnych modyfikacji, w przypadku, gdy zostaną stwierdzone niezgodności w zastosowaniu się do kryteriów certyfikacyjnych HONcode. Znak certyfikacyjny HONcode będzie aktywowany po ostatecznym przyznaniu certyfikatu Państwa stronie przez zespół HONcode. Następnie otrzymacie Państwo niezbędne instrukcje do przystosowania Waszego znaku certyfikacyjnego HONcode.

Ponadto, wszystkie certyfikowane strony czerpią korzyści z paska narzędzi HONcode pozwalającego na wyszukiwanie wyłącznie stron certyfikowanych przez HONcode.

Procedura aplikacyjna
Ubiegający się o certyfikację powinien wypełnić formularz on-line weryfikujący zgodność jego strony z zasadami HONcode. W celu przyśpieszenia procedury zachęcamy do szybkiego wprowadzania zmian oraz uzupełniania ewentualnych brakujących informacji. W ciągu kilku dni od jego zgłoszenia zostanie przeprowadzona przez HONcode weryfikacja oraz identyfikacja zawartej treści pod względem zgodności z obowiązującymi zasadami.

W trakcie pierwszej weryfikacji komitet certyfikacyjny HONcode dokona oceny oraz wskaże Państwu ewentualne niezgodności z zasadami HONcode. Po uwzględnieniu naszych sugestii i dokonaniu niezbędnych modyfikacji, PROSIMY POINFORMOWAĆ NAS O NICH precyzując jakie zmiany zostały dokonane i w którym miejscu (adres URL).

Wraz z potwierdzeniem od komitetu certyfikacyjnego o przyznaniu certyfikatu, otrzymacie Państwo instrukcję służącą do umieszczenia na Państwa stronie Web znaku certyfikacyjnego wraz z Waszym numerem identyfikacyjnym HONcode.

W przypadku, gdybyście Państwo potrzebowali dodatkowych wyjaśnień lub rady odnośnie do zastosowania i wdrożenia zasad HONcode, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez telefon.

Każda ze stron posiadających certyfikat HONcode zobowiązana jest do informowania komitetu certyfikacyjnego o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie funkcjonowania serwisu (np. W przypadku połączenia się z inną firmą, zmiany nazwy, zmiany adresów poczty elektronicznej lub polityki reklamowej itp.).

Zasada nr 1 - Kompetencja

Wszystkie medyczne informacje prezentowane na Państwa stronie WWW powinny posiadać informację o autorze oraz jego kwalifikacjach. Możecie Państwo je umieszczać na każdej stronie z informacją medyczną lub na oddzielnej stronie z opisem składu redakcji lub konsultantów.

Istotne kwestie:
- Czy autor dostarczanej przez Państwa informacji medycznej jest jawny?
- Czy umieszczono na stronie informację o wykształceniu autora bądź listę uwierzytelniającą?

Notka:
Wszystkie skróty odnoszące się do tytułów czy stanowisk powinny być wyjaśnione na stronie, na której figurują, bądź umieszczone na oddzielnej stronie zatytułowanej na przykład „O Nas”.

Zasada nr 2 - Komplementarność

Informacje zamieszczane na Państwa stronie powinny uzupełniać, a nie zastępować kontakty pomiędzy pacjentem i jego lekarzem.
• Cele i misja strony Web powinny być czytelnie opisane.
• Na stronie powinno się znaleźć uzasadnienie prezentowanych informacji medycznych oraz definicja docelowej grupy odbiorców.

Istotne kwestie:
- Czy cele strony www lub organizacji, z której się ona wywodzi zostały przejrzyście przedstawione?
- Czy sprecyzowaliście Państwo, do kogo adresowana jest Wasza witryna internetowa?

Notka:
Możecie Państwo na przykład posługiwać się następującym sformułowaniem: „Informacje zamieszczone na (nazwa strony) mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy pacjentem (użytkownikiem strony), a jego lekarzem.”.

Zasada nr 3 - Poufność

Ta zasada odnosi się do wszystkich witryn internetowych, nawet, jeśli dane oraz informacje medyczne dotyczące pacjentów nie są wykorzystywane, bądź umieszczane na Państwa stronie.
Polityka prywatności dotycząca przetwarzania informacji poufnych lub prywatnych, takich jak adresy poczty elektronicznej (e-mail) lub zawartość korespondencji, musi być wyraźnie zdefiniowana. Należy sprecyzować, czy te informacje są zapisywane w Państwa bazach danych (lub na serwerze), kto ma do nich dostęp (osoby trzecie, tylko Wy, nikt), czy służą one Państwu do opracowania statystyk (anonimowych lub jawnych), czy są one wykorzystywane przez inne instytucje.

Państwa polityka poufności dotycząca danych osobowych powinna być wyszczególniona na oddzielnej stronie specjalnie jej poświęconej.

Notka:
W opisie polityki poufności należy dodatkowo umieścić informację, że zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej obowiązujących w kraju, w którym znajduje się Wasza strona i jej lustrzane kopie .

Istotne kwestie:
Dotyczy wszystkich przypadków oraz form serwisu:
- Czy macie Państwo sekcję poświęconą polityce poufności?
- Czy wyjaśniliście Państwo, w jaki sposób są przetwarzane informacje, które otrzymujecie od użytkowników serwisu? (cookies, przechowywanie danych i prowadzenie statystyk, jakiego rodzaju dane?, dla kogo? i w jakim celu?).
- Jeżeli nie zachowujecie Państwo żadnych informacji, poinformujcie o tym Waszych użytkowników.

Zasada nr 4 - Atrybucja

W dziedzinach naukowych postęp wiedzy jest błyskawiczny, dlatego kładziemy szczególny nacisk na informowanie użytkowników stron medycznych o takich szczegółach, jak data ukazania się informacji, jej pochodzenie oraz data jej ostatniej aktualizacji.

Szczególnie istotne jest umieszczanie wyżej wymienionych informacji na stronach dotyczących tematów medycznych, zwłaszcza w przypadku opisu nowych metod leczenia.

Data ostatniej aktualizacji strony jako całości oraz data copyright nie są wystarczające w znaczeniu zasady nr 4. Data ostatniej aktualizacji nie może być wyświetlana automatycznie jako aktualna data. Badania ankietowe HON w tym zakresie dowodzą, iż tego typu praktyka ma negatywny wpływ na wiarygodność strony. Dla czytelników stron medycznych istotnym kryterium wyboru jest data ukazania się artykułu, jego aktualność i pochodzenie.

Istotne kwestie:

- Źródło pochodzenia informacji zamieszczonych w serwisie (np. literatura naukowa).
- Załączona powinna być również bibliografia, w miarę możliwości wraz z łączami do odpowiednich stron www.
- Czy data ostatniej aktualizacji jest umieszczona na każdej stronie witryny Web?

Zasada nr 5 - Uzasadnienie

Opis korzyści wynikających ze stosowania określonej terapii, produktu lub usługi należy poprzeć wiarygodnymi, rzetelnymi dowodami, zgodnie z zasadą nr 4.
Autor powinien uzasadnić każde zastrzeżenie dotyczące braku skuteczności w przypadku produktu (leku) lub zalecanego leczenia. Ponadto, zobowiązuje się on do uiszczenia wyczerpującej informacji dotyczącej innych równoznacznych w skutkach metod leczenia.
Wyjątek może stanowić sytuacja, kiedy celem strony jest funkcja platformy komercyjnej prezentowanego produktu (przejrzysta definicja celu strony, zasada nr 2) bądź, rekomendacja własnych produktów. Należy wtedy jasno sprecyzować, iż chodzi o ”stronę produktu X”, w takim przypadku, lekarstwa konkurencyjnej marki oraz leki generyczne nie muszą być wyszczególnione. W przeciwnym razie, produkty konkurencji lub generyki, muszą być wymienione.
Istotne kwestie:
- Wszelkie informacje dotyczące metod leczenia muszą być poparte dowodami (czasopisma medyczne, raporty lub inne), w myśl zasady nr 4.
- Powinny być również opisane alternatywne metody leczenia (konwencjonalne), wraz z uwzględnieniem możliwości zastosowania lekarstw generycznych.
- Strony przedstawione jako handlowe lub firmowe nie są zobowiązane do prezentowania produktów czy metod leczenia swoich konkurentów.


Zasada nr 6 - Profesjonalizm

Projektanci serwisu powinni dołożyć należytych starań, aby informacje prezentowane w serwisie były przejrzyste i zrozumiałe dla użytkowników oraz, aby adresy kontaktowe dla osób poszukujących dalszych informacji lub pomocy były umieszczone w widocznych miejscach. Aktualny adres e-mail lub formularz kontaktowy powinien być łatwo dostępny z każdej strony serwisu.

Istotne kwestie:

- Należy umieścić w widocznych miejscach serwisu aktualny kontakt oraz aktualny adres e-mail.
- Proponujemy Państwu zakodowanie Waszego adresu e-mail. W tym celu prosimy śledzić wskazówki umieszczone na naszej stronie.
- Na pytania lub prośby czytelników należy udzielać odpowiedzi dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz dbać o to, aby odpowiedź była udzielana w miarę możliwości jak najszybciej.


Zasada nr 7 - Jawność finansowania

W jaki sposób strona była i jest obecnie finansowana?

Wsparcie finansowe serwisu powinno być jawne dla użytkowników. Charakter działalności jednostki finansującej lub dostarczającej serwisów, bądź materiałów (działalność handlowa lub niehandlowa) powinien być wyjaśniony na stronie.

Istotne kwestie:

- Jeśli jesteście państwową uczelnią (lub inną jednostką publiczną o charakterze edukacyjnym lub innym) dofinansowywaną z budżetu państwa - czy ta informacja znalazła się na Państwa stronie?
- Stworzyliście Państwo Waszą własną stronę i nie otrzymujecie żadnego wsparcia finansowego - czy wspomnieliście o tym na stronie?
- Jesteście Państwo odpowiedzialni za stronę firmową przedsiębiorstwa, która jest finansowana przez tę organizację - czy ta informacja została zasygnalizowana na stronie?

Zasada nr 8 – Uczciwość w reklamie i polityka redakcyjna

Polityka reklamowa:
W przypadku, gdy reklama jest źródłem finansowym serwisu powinno być to wyraźnie sprecyzowane. Właściciel strony powinien umieścić krótki opis zasad przyjętej polityki reklamowej. Jakikolwiek wkład promocyjny lub reklamowy, w formie artykułu, banerów lub logo, powinien być prezentowany użytkownikowi w sposób klarowny, umożliwiający odróżnienie go od głównej zawartości serwisu.

Identyfikacja reklam:
Każda reklama (włącznie z oknami pop-up i banerami) musi być oznaczona przy użyciu terminu „reklama” bądź innego terminu lub znaku umożliwiającego identyfikację organizacji sponsorującej, zapewniając niewątpliwe odróżnienie jej od oryginalnej zawartości serwisu.
Jeżeli banery pochodzą od firmy hostingowej lub z wymiany banerów,webmaster musi podać pochodzenie tych reklam oraz poinformować użytkowników, że nie odpowiada za ich umieszczenie na jego stronie.

Notka:
- Za treść reklamy pochodzącej z serwera, na którym umieszczona jest strona odpowiada autor strony. Witryny wyświetlające reklamy stron pornograficznych (nawet, jeśli ich obecność nie wynika z bezpośredniej odpowiedzialności webmastera, jak w przypadku wymiany banerów), utracą certyfikat oraz zostaną one definitywnie usunięte ze wszystkich baz danych HONcode.
- W przypadku, gdy reklamy nie są akceptowane na Państwa stronie, należy umieścić odpowiedni komunikat informujący o tym Waszych użytkowników.

Istotne kwestie:
- Czy umieściliście Państwo w Waszym serwisie stronę informującą o przyjętej polityce reklamowej?
- Jeśli finansujecie Waszą działalność z reklam, czy poinformowaliście o tym Waszych użytkowników?
- Czy w jednoznaczny sposób oddzielacie reklamy od zawartości merytorycznej witryny np. przy pomocy wyrazu „reklama”? Jeżeli publikujecie Państwo artykuły sponsorowane, poinformujcie o tym Waszych czytelników.
- Jeżeli nie godzicie się Państwo na publikację reklam w Waszym serwisie, również poinformujcie o tym osoby odwiedzające Waszą stronę.


Zasady umieszczania znaku certyfikacyjnego HONcode

Po zatwierdzeniu zgodności Państwa strony z zasadami HONcode i przyznaniu certyfikatu, znak certyfikacyjny HONcode powinien być poprawnie wyświetlany na Państwa stronie. Rekomendujemy umieszczenie go na stronie głównej Waszego serwisu.

Uwaga: Znak certyfikacyjny HONcode będzie mógł być wyświetlany tylko w przypadku, gdy otrzymaliście Państwo od komitetu certyfikacyjnego HONcode zgodę na jego umieszczenie. W celu prawidłowego wyświetlania znaku certyfikacyjnego,należy śledzić wytyczne HONcode. Połączycie Państwo Wasz znak certyfikacyjny ze stroną Waszego certyfikatu HON. Tekst tego łącza w żadnym wypadku nie powinien być modyfikowany. Nie będziecie mieć Państwo możliwości połączenia znaku certyfikacyjnego z inną stroną (np. stroną główną Fundacji HON).

Poprawny sposób wyświetlania znaku certyfikacyjnego:
1. Znak certyfikacyjny wraz z odnoszącym się do niego tekstem („Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej. Sprawdź tutaj.”) powinien być umieszczony na stronie.
2. Znak certyfikacyjny należy połączyć ze stroną certyfikatu Waszej strony, która wyświetla aktualny status certyfikacji Państwa strony.
• Status wyświetlany na certyfikacie i znaku certyfikacyjnym może być następujący: „w rewizji” ("under review process") lub „zgodny” ("in compliance").
• „Zgodny” oznacza, że strona respektuje wszystkie zasady wymagane przez procedurę certyfikacyjną HONcode.
• Dodatkowo łącze do strony głównej HON lub strony zasad HONcode powinno być dostępne z Państwa strony (bez konieczności rejestracji w serwisie).

Istnieje możliwość wyświetlania teksu z zastosowaniem „mouse-over”, natomiast słowa „Sprawdź tutaj” powinny być umieszczone w sposób widoczny, w pobliżu znaku certyfikacyjnego.
Prosimy wszystkich Państwa - użytkowników sieci Internet o niezwłoczny kontakt w przypadku, gdybyście zlokalizowali istnienie strony certyfikowanej przez HONcode, która mimo wszystko funkcjonuje niezgodnie z obowiązującymi zasadami HONcode lub nieprawidłowo dokonała połączenia znaku certyfikacyjnego ze stroną certyfikatu HONcode, lub w przypadku jakichkolwiek nadużyć znaku certyfikacyjnego HONcode. Prosimy przesyłać wiadomości na adres:Dołącz do członków HONcode

Online Text to Speech by ReadSpeaker

Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact