Health On the Net
  EN | FR | DE | SP | GL | BS | RU | RO | PL | CN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Feedback 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:DEFINICIÓN OPERATIVA DOS PRINCIPIOS DO HONCODE

DIRECTRICES PARA OS SOLICITANTES:

Este documento especifica a información requirida para cumprir con cada un dos Principios de HONCODE. Está dirixido a webmasters, provedores de información, ou outras persoas que sexan responsables dun sitio web que estea solicitando a acreditación de HONCODE.

Información xeral

Para acelera-lo proceso de revisión e asegura-la aprobación do seu sitio web, por favor lea estas directrices coidadosamente e faga que a súa web siga con seguridade tódolos principios do Código HON (HONCODE).

O certificado HONCODE para a URL principal que foi indicada na solicitude, vincularase dende o selo HONCODE cando este se conceda. Se existe unha "mirror" web, indíqueo por favor no campo onde se requira.

Un revisor de HONCODE visitará a súa web para verificar que cumpre tódolos principios de HONCODE, e realizará unha notificación ás persoas de contacto indicadas na solicitude sobre calquera principio que non sexa seguido. Poden requirirse cambios antes de que a súa web sexa acreditada definitivamente por HONCODE. O selo activo HONCODE só pode ser exposto cando o sitio web foi acreditado por HON. Nese momento, HON notificaráo ás persoas de contacto designadas e dará as instrucións apropiadas.

Os Principios de HONCODE :

Principio 1 - Autoría.

¿Menciona ó autor-es de toda a información médica ofrecida?
¿Sinalou Vd. a súa formación / credenciais?

Toda a información médica presentada na súa web debe atribuírse a un autor e debe menciona-la súa formación / credenciais no área. Isto pode facerse en cada unha das páxinas con información médica ou, nunha páxina de información sobre o "Consello Asesor" ou o "Consello Editorial".
Se o autor non é un profesional médico, isto debe ser declarado e indicado de forma clara no sitio web para cumprir co Principio 1.

Resumen: Cumprimento co Principio 1:

As cualificacións do provedor de información (autor, webmaster ou editor) deben indicarse de forma clara (por ex., paciente, profesional de Internet, médico ou profesional da saúde). Se o provedor de información é un médico, a súa especialidade debe ser mencionada.

 • " Tódolos acrónimos (siglas) relacionados con graos ou licenciaturas deben ser explicados nunha páxina de información. Isto podese indicar cunha páxina "sobre ...", en referencia ós autores, por ex.

 • Non hai conformidade se:
  1. Se indica o autor, pero sen mención algunha á súa cualificación / formación.
  2. Non existe ningunha información do autor.

Principio 2 - Complementariedade

O propósito do sitio web e a súa misión. Ambos, tanto da web como da organización que se atopa detrás dela, deben describirse.

Estas descricións deben incluí-las razóns para presenta-la información (o propósito do sitio web), e a audiencia á que vai destinada.

A información proporcionada na súa web debe deseñarse para mellorar, e non substituír, a relación entre un paciente e o seu propio médico, para o que nós recomendámo-lo uso da seguinte declaración:

"A información proporcionada en [o nome do sitio web] foi planteada para apoiar, non substituír, a relación que existe entre un paciente / visitante deste sitio web e, o seu médico".

Principio 3- Confidencialidade

NOTA: Este principio é aplicable en tódolos casos, aínda cando a súa web non almacene ou rexistre arquivos de pacientes ou calquera tipo de dato médico ou persoal.

O Seu sitio web debe indicar como se trata a información confidencial, privada ou semi-privada, como as direccións de correo electrónico, os contidos de correos electrónicos, ou intercambio de correos electrónicos entre os seus visitantes / usuarios.

Una declaración sobre a política de privacidade con respecto á confidencialidade dos datos debe ser claramente exposta. Se vostede non está seguro de como aplicar este Principio á súa web, por favor contacte con HON.

 • Recomendación: Na sección que describe a súa política de privacidade, mencione para que países o sitio web cumpre cos requisitos legais necesarios para a privacidade da información médica / sanitaria.

Principio 4 - Atribución, referencias e actualización

Este Principio comprende dúas áreas.

 • A data da última modificación, que debe ser incluída en cada páxina do sitio web. Para os artigos clínicos, recomendamos tamén incluí-la data de creación.

  Para páxinas clínicas, indica-las datas de creación e de última modificación é moi importante, sobre todo se están vinculadas a novos tratamentos, por ex.

  A última data na que o sitio web na súa totalidade foi actualizado ou a data referente ós dereitos de propiedade literaria (copyright) non son suficientes para cumprir con este principio.
  A "data de última actualización" non se debería actualizar automaticamente coa data actual: os resultados dos estudos e supervisións de HON amosan que esta práctica realmente o que fai é restar credibilidad ó sitio web.

  Amosando a data, os seus visitantes / usuarios apreciarán que o sitio está activo e actualizado. Pero é de maior importancia para o visitante, saber que a información médica presentada no sitio web é recente ou realizada fai poucos anos.

 • Orixe da información
  ¿ De onde procede a información?
  ¿ Que fontes bibliográficas foron utilizadas para recoller información para o artigo?
  A bibliografía debe ser incluída, con ligazons ou hipervínculos se é posible.

Principio 5 - Garantía

A menos que o propósito do sitio web estea claramente indicado para se-la plataforma comercial dun produto, o editor debe xustificar calquera petición con respecto á eficacia ou non eficacia de calquera produto comercial ou tratamento, e debe incluír información equilibrada como alternativa (xenérica) ós tratamentos.

Por exemplo, se un produto comercial se recoménda por calquera motivo (non un fármaco activo senón un nome comercial específico) a bibliografía (evidencia científica) que apoia a información debe ser incluída.

Por exemplo, unha compañía farmacéutica publica e divulga un sitio que recomenda só os seus produtos. Se existe unha declaración presente ó efecto sobre que "este é o sitio web do produto XYZ" entón non é necesario que os produtos / xenéricos da competencia sexan mencionados. Se un sitio web dunha compañía non realiza esta declaración, entón eles deben proporcionar información xenérica da competencia.

Principio 6 - Transparencia dos Autores

Una dirección de correo electrónico válida ou un vínculo para realizar un contacto debe estar dispoñible na páxina de inicio do sitio web e ser facilmente accesible en todo o portal. Unha persoa debería responder ós mensaxes envíados directamente por correo electrónico ou a través do formato de contacto nun prazo non superior ás dúas semanas da súa recepción


Principio 7 - Transparencia do Patrocinio

¿Cómo está financiado o sitio web?

O Seu sitio web debe incluír unha declaración onde se indiquen as fontes de financiamento. Isto é un requirimento para tódolos sitios web, e inclúe tamén as páxinas persoais sen fontes externas de financiamento, e sitios apoiados por axencias gubernamentais, compañías farmacéuticas ou outras entidades comerciais.


Principio 8 - Honestidade e Transparencia da Publicidade e a Política Editorial

Aviso sobre a política de publicidade do sitio web

 • A política de publicidade do sitio web debe ser declarada e exposta. Os tipos de publicidade non aceptados, especialmente debido a conflitos de intereses, deben ser explicados.
 • A declaración da política editorial debe describir como o sitio distingue entre editorial e contidos de publicidade.

Advertencia sobre a publicidade

 • Toda a publicidade (incluíndo, e non se limitando só a, aparición de ventanas publicitarias e banners) debe identificarse coa palabra "Publicidade" ou unha identificación similar sobre o patrocinador.
 • Se os banners son incluídos por un servizo de hosting gratuito ("banners de intercambio"), os webmasters deben indicar claramente na política de publicidade que debido ó hosting gratuito, o provedor inclúe un banner comercial no sitio web que queda fóra do control do editor da web.

NOTA: A publicidade é presentada baixo a responsabilidade do editor. O sitio web que ofreza anuncios para sitios web con contidos pornográficos (aínda cando non estean baixo o seu control directo, como no caso dos "banners comerciais de intercambio") será retirado do proceso de acreditación de HONCODE e de tódalas bases de datos de HON.

Ainda que o sitio web non ofreza publicidade, debe dispor dunha declaración que indique que o sitio web nin dispón nin recibe financiamento de publicidade.


Proceso de revisión

Durante o proceso de rexistro, o candidato solicitante cumprimentará un cuestionario que conducirá a unha indicación rápida dos principios do Código HON que precisan atención. O solicitante pode empezar entón de forma inmediata a facer melloras ou cambios no sitio web para aumentar e mellora-las oportunidades de ser aceptado cando o revisor do equipo HON visite o sitio web poucos días máis tarde.

Durante a revisión inicial, un membro do equipo de HONCODE visitará a súa web e tomará nota daqueles principios do Código HON que non son respectados no momento da visita. ¡Entón, depende de vostede, como responsable da web, actuar e poñerse mans á obra! Unha vez que realice os cambios requiridos, DEBE NOTIFICALO A HON dando os detalles sobre os cambios realizados, e especificando as situacións exactas no sitio web, destas modificacións.

Se a súa web pasase a primeira revisión sen necesidade de realizar cambios (infrecuente, pero non estrano), obterá o permiso e as instrucións para amosa-lo selo co Número de Identificación de HONCODE. A notificación recibirase vía correo electrónico.

Se precisa aclaracións sobre o proceso de revisión, e pensa ou valora que calquera dos principios non son aplicables á súa web, ou precisa calquera consello para cumprir con tódolos principios de HON, por favor avise ó equipo de HONCODE por correo electrónico ou teléfono.

Despois da aprobación, terá que notificar a HON se realiza modificacións na súa web que poidan afectar á conformidade cos principios do Código HON (por ex., fusións, cambios de nomes, cambio de correos electrónicos, política de publicidade, etc.)

Inclusión do Selo HONCODE

Una vez o sitio web é aceptado, e obtivo unha conformidade plena, debe expoñer correctamente o selo HONCODE. Nós recomendamos. Situa-lo selo de acreditación na páxina inicial do sitio web.

Lembre: Só se pode dispor do selo HONCODE despois da aprobación pola nosa revisión. Para amosa-lo selo, o solicitante recibirá un vínculo personalizado (link) ó sitio web oficial do seu certificado HONCODE no sitio web de HON. Este texto non debe modificarse. Non se pode vincula-lo selo HONCODE á páxina inicial da web oficial de HON ou calquera outra páxina web.

Amosar o selo HON de forma correcta:

 1. Xunto ó selo HONCODE, situarase o seguinte texto: "Nós subscribímo-los principios de HONCODE. Verificao aquí".
 2. O selo HONCODE é personalizado e amosará ós visitantes e usuarios do sitio web unha páxina web onde se indica o estatus da súa web en HON.
  • Este estatus pode ser ou, "en proceso de revisión" ou "en conformidade".
  • En conformidade" significa: que o sitio web respecta tódolos principios do Código HON tras o proceso de revisión por HONCODE.
  • O hipervínculo ou enlace a HON debe estar dispoñible para tódolos visitantes e usuarios, e non debe requirir rexistrarse.

E aceptable utiliza-lo texto acompañante de maneira que apareza "on mouse over" é dicir ó pasa-lo rato sobre o selo, pero as palabras "Verificao aquí", deben situarse ó lado do selo HON, que debe ser visible en todo momento.

¡Nós convidámosche a ti e a tódolos usuarios de Internet a descubrir e indica-los sitios web acreditados por HONCODE que non respecten os Principios de HONCODE ou fagan un uso fraudulento do selo HONCODE (imaxe ou vínculo incorrecto á páxina inicial da web de HON)! ¡Avisanos, por favor! Podes escribirnos á seguinte dirección de correo electrónico: .

Online Text to Speech by ReadSpeaker

Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact