Estado de la certificación HONcode

Stotteren

Está en conformidad con los principios de HONcode

Logo certificat HONCode
9 Años

Validez del certificado válido hasta Aug 2020

www.stotteren.nl Visit website

Logo certificat HONCode
Nº HONcode de identificación personalizada:

HONConduct294997

Fecha de revisión inicial:

25 Jan 2011

Validez del certificado

válido hasta Aug 2020

Fecha de la última visit

30 Dec 2019

Content identified by the HONcode team

A continuación se detallan unas muestras de los contenidos identificados por el Equipo de HONcode, que contribuyen a justificar la conformidad con los 8 principios éticos.

De medische artikelen op onze site worden weergegeven met vermelding van auteursnaam. De abstracten zijn persoonlijk ondertekend; persoonlijke verhalen (zoals ervaringsverhalen) zijn uiteraard ook persoonlijk ondertekend.
De algemene informatie is, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op het meest recente Nederlandse handboek: Stotteren, van theorie naar therapie; Mies Bezemer, Jan Bouwen, Coen Winkelman Eds; Coutinho, Bussum 3e druk 2018. De samenstelling valt onder verantwoordelijkheid van de webredactie, welke bestaat uit de volgende leden:
Wilma Schipper (stottertherapeut)
Bas Joosse
Rik Mets
Wesley de Kraker
Jeanet Huijgen (FBPN)
 

(06 Aug 2019) - Link

Niettemin kan de stichting StotterFonds hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik van de website is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.
 

(06 Aug 2019) - Link

Indien je donateur wordt van de StotterFonds, een donatie doet of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan de StotterFonds verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.
Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:
1.Verantwoordelijke
2. Welke Persoonsgegevens verzamelt de StotterFonds, voor welk doel en gedurende welke periode
2.1 Persoonsgegevens donateurs
2.3 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5. Wijziging van het Privacybeleid
De StotterFonds adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
StotterFonds
Postbus 80
3860 AB Nijkerk
KvK nummer: 30150311
Tel: 030 2333 338
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via:
2. Welke persoonsgegevens verzamelt de StotterFonds, met welk doel en gedurende welke periode?
2.1 Persoonsgegevens van donateurs
2.1.1. Soort gegevens
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) geboortedatum
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer
2.1.2 Doel van de verwerking
De StotterFonds verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. Algemeen contact in het kader van je lidmaatschap.
De StotterFonds gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je donateurschap en de eventuele opzegging daarvan.
ii. Afhandelen van betalingen.
Jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om donaties af te wikkelen.
2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
De StotterFonds verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap.
Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de StotterFonds de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
2.3 CONTACT MET ANDERE GEÏNTERESSEERDEN
2.3.1. Soort gegevens
Indien je via de website of telefonisch contact met de StotterFonds opneemt, de screeningslijst invult of een bestelling doet via de webshop, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) e-mailadres
c) telefoonnummer
d) geboortedatum
2.3.2 Doel van de verwerking
De StotterFonds verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. Algemeen contact in het kader van je vraag.
De StotterFonds gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.
2.3.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
De StotterFonds verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de StotterFonds de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de StotterFonds passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de StotterFonds gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de StotterFonds. Met de verwerkers heeft de StotterFonds een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Je kunt via een e-mail naar ons administratiebureau bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De StotterFonds zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat de StotterFonds aan het verzoek heeft gegeven. Indien de StotterFonds je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact opnemen met de klantenservice. De StotterFonds zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de StotterFonds je hiervan op de hoogte brengen.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop de StotterFonds je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan onze klantenservice.
5. Wijziging Privacybeleid
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. De StotterFonds adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
 

(06 Aug 2019) - Link

Sólo los datos de una muestra se visualizan entre los seleccionados.

De medische artikelen op onze site worden weergegeven met vermelding van auteursnaam. De abstracten zijn persoonlijk ondertekend; persoonlijke verhalen (zoals ervaringsverhalen) zijn uiteraard ook persoonlijk ondertekend.
De algemene informatie is, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op het meest recente Nederlandse handboek: Stotteren, van theorie naar therapie; Mies Bezemer, Jan Bouwen, Coen Winkelman Eds; Coutinho, Bussum 3e druk 2018. De samenstelling valt onder verantwoordelijkheid van de webredactie, welke bestaat uit de volgende leden:
Wilma Schipper (stottertherapeut)
Bas Joosse
Rik Mets
Wesley de Kraker
Jeanet Huijgen (FBPN)
 

(06 Aug 2019) - Link

Laatst bijgewerkt: 28 mei 2019
 

(06 Aug 2019) - Link

Este princípio no es aplicable para este sitio web 

Contactgegevens
Adres:
Stationsweg 6B
Postcode:
3862 CG
Plaats:
Nijkerk
Tel.:
030 233 33 36
Beltijden:
09:00 t/m 17:00
E-mail:
Rekening:
NL69 INGB 0000066969
Website:
stotteren.nl
Media:
Anja van der Vlist, tel. 06-42162475
 

(06 Aug 2019) - Link

Deze website is van de StotterFonds (StotterFonds), wij zijn een non-profit organisatie, ondersteund door twee organisaties (personen die stotteren en professionals) en verder ondersteund door een groep donateurs.
 

(06 Aug 2019) - Link

Onze website toont geen enkele vorm van advertenties.
 

El contenido de este certificado ha sido creado por la Fundación Health On the Net (HON) y no debe ser utilizado sin la autorización expresa de HON.

responsive devices

El significado del HONcode

El certificado de la Fundacion Health On the Net (HON) garantiza que este sitio web de salud, en la fecha de su certificación, cumple con los 8 princípios del HONcode que han sido definido por la fundación HON y se obliga a honrar estes princípios.

El webmaster/editor del sitio web certificado se obliga a mantener el sitio web en conformidad con los princípios HONcode a partir de la certificación.

A pesar de que existen medidas para garantizar que el sitio web certificado cumple con los princípios éticos de HON, como por ejemplo el mecanismo de quejas, la reevaluación anual y los mecanismos automáticos de vigilancia, no se pueden excluir errores ocasionales por falta de precisión. En niguna occasión la Fundación HON y/o su socios pueden ser responsabilizados por daños que resultan por la imposibilidad de utilizar las páginas web certificadas por HONcode y tampoco se puede responsabilizar la Fundación HON y/o sus socios por el contenido de los sitios certificados, incluyendo, y no limitando las informaciones de terceros o hypervínculos que son accesibles via los sitios certificados de HONcode.

Los responsables del sitio web certificado son responsables por el contenido de la página web, a menos que exista otra normativa definida por ley.

Más información sobre el HONcode?
responsive devices

Editores de sitios web de salud

Do you have your own website?

Solicitud de certificación HONcode!

Solicitud de certificación HONcode

Información médica fiable!

Buscar sitios web certificados por HONcode:

 

Descargar la barra de herramientas HONcode
barre d'outils HONcode

La barra de herramientas HONcode es fácil de descargar y agregar a su navegador de Internet favorito. Se conecta en tiempo real al servidor de HON para verificar el estatus de acreditación de los sitios Web con contenidos médicos y de salud, no recoge ninguna información personal y no contiene ningún spyware u otras funciones escondidas.

Descarga

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel