Certificat de conformité

Stotteren

est en conformité avec le HONcode

Logo certificat HONCode
9 ans

Validité du certificat: valide jusqu'à Aug 2020

www.stotteren.nl Voir le site

Logo certificat HONCode
Numéro d'identification HONcode:

HONConduct294997

Date de revue initiale:

25 Jan 2011

Validité du certificat:

valide jusqu'à Aug 2020

Date de dernière visite

30 Dec 2019

Contenus identifiés par l'équipe HONcode

Les éléments ci-dessous sont un échantillon des contenus identifiés par l'équipe HONcode à une date précise qui contribuent à la justification du respect des 8 principes éthiques.

De medische artikelen op onze site worden weergegeven met vermelding van auteursnaam. De abstracten zijn persoonlijk ondertekend; persoonlijke verhalen (zoals ervaringsverhalen) zijn uiteraard ook persoonlijk ondertekend.
De algemene informatie is, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op het meest recente Nederlandse handboek: Stotteren, van theorie naar therapie; Mies Bezemer, Jan Bouwen, Coen Winkelman Eds; Coutinho, Bussum 3e druk 2018. De samenstelling valt onder verantwoordelijkheid van de webredactie, welke bestaat uit de volgende leden:
Wilma Schipper (stottertherapeut)
Bas Joosse
Rik Mets
Wesley de Kraker
Jeanet Huijgen (FBPN)
 

(06 Aug 2019) - Lien

Niettemin kan de stichting StotterFonds hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik van de website is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.
 

(06 Aug 2019) - Lien

Indien je donateur wordt van de StotterFonds, een donatie doet of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan de StotterFonds verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.
Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:
1.Verantwoordelijke
2. Welke Persoonsgegevens verzamelt de StotterFonds, voor welk doel en gedurende welke periode
2.1 Persoonsgegevens donateurs
2.3 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5. Wijziging van het Privacybeleid
De StotterFonds adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
StotterFonds
Postbus 80
3860 AB Nijkerk
KvK nummer: 30150311
Tel: 030 2333 338
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via:
2. Welke persoonsgegevens verzamelt de StotterFonds, met welk doel en gedurende welke periode?
2.1 Persoonsgegevens van donateurs
2.1.1. Soort gegevens
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) geboortedatum
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer
2.1.2 Doel van de verwerking
De StotterFonds verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. Algemeen contact in het kader van je lidmaatschap.
De StotterFonds gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je donateurschap en de eventuele opzegging daarvan.
ii. Afhandelen van betalingen.
Jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om donaties af te wikkelen.
2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
De StotterFonds verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap.
Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de StotterFonds de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
2.3 CONTACT MET ANDERE GEÏNTERESSEERDEN
2.3.1. Soort gegevens
Indien je via de website of telefonisch contact met de StotterFonds opneemt, de screeningslijst invult of een bestelling doet via de webshop, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) e-mailadres
c) telefoonnummer
d) geboortedatum
2.3.2 Doel van de verwerking
De StotterFonds verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. Algemeen contact in het kader van je vraag.
De StotterFonds gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.
2.3.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
De StotterFonds verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de StotterFonds de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de StotterFonds passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de StotterFonds gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de StotterFonds. Met de verwerkers heeft de StotterFonds een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Je kunt via een e-mail naar ons administratiebureau bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De StotterFonds zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat de StotterFonds aan het verzoek heeft gegeven. Indien de StotterFonds je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact opnemen met de klantenservice. De StotterFonds zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de StotterFonds je hiervan op de hoogte brengen.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop de StotterFonds je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan onze klantenservice.
5. Wijziging Privacybeleid
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. De StotterFonds adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
 

(06 Aug 2019) - Lien

Seules les données pour un échantillon sont affichées parmi tous ceux sélectionnés.

De medische artikelen op onze site worden weergegeven met vermelding van auteursnaam. De abstracten zijn persoonlijk ondertekend; persoonlijke verhalen (zoals ervaringsverhalen) zijn uiteraard ook persoonlijk ondertekend.
De algemene informatie is, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op het meest recente Nederlandse handboek: Stotteren, van theorie naar therapie; Mies Bezemer, Jan Bouwen, Coen Winkelman Eds; Coutinho, Bussum 3e druk 2018. De samenstelling valt onder verantwoordelijkheid van de webredactie, welke bestaat uit de volgende leden:
Wilma Schipper (stottertherapeut)
Bas Joosse
Rik Mets
Wesley de Kraker
Jeanet Huijgen (FBPN)
 

(06 Aug 2019) - Lien

Laatst bijgewerkt: 28 mei 2019
 

(06 Aug 2019) - Lien

Ce principe n'est pas applicable au site. 

Contactgegevens
Adres:
Stationsweg 6B
Postcode:
3862 CG
Plaats:
Nijkerk
Tel.:
030 233 33 36
Beltijden:
09:00 t/m 17:00
E-mail:
Rekening:
NL69 INGB 0000066969
Website:
stotteren.nl
Media:
Anja van der Vlist, tel. 06-42162475
 

(06 Aug 2019) - Lien

Deze website is van de StotterFonds (StotterFonds), wij zijn een non-profit organisatie, ondersteund door twee organisaties (personen die stotteren en professionals) en verder ondersteund door een groep donateurs.
 

(06 Aug 2019) - Lien

Onze website toont geen enkele vorm van advertenties.
 

Le contenu de ce certificat HONcode a été collecté par la Fondation HON et ne peut pas être utilisé sans permission préalable.

responsive devices

Signification du HONcode

Le certificat de la fondation Health on the Net (HON) garantit que ce site Web est conforme aux 8 principes du Code de Conduite HONcode établis par la fondation HON, à la date de certification indiquée ci-dessus. Le responsable du site s'est engagé à ce que son site respecte les huit principes éthiques durant la validité du certificat.

Cependant, malgré le système de plaintes mis en place, la revue périodique et les systèmes de surveillance automatiques des sites certifiés pour garantir au maximum la conformité d'un site Web certifié avec les principes éthiques HONcode, il est impossible d'écarter tous les risques d'incohérence qui peuvent apparaître.

La fondation HON et/ou ses partenaire(s) ne sera/seront en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites Web certifiés. De même, la fondation et/ou ses partenaire(s) ne peut/peuvent être tenue(s) responsable du contenu de ces sites Web certifiés. Que ce soit l'information qui y est dispensée, ou de tout autre site Web accessible depuis un site certifié par un lien hypertexte ou par l'information des tiers.

Le site Web certifié est responsable pour le contenu de son site, sauf disposition contraire par la loi.

Plus d'informations à propos du HONcode?
responsive devices

Editeurs de sites de santé

Vous avez votre propre site web ?

Demandez la certification HONcode!

Demande de certification

Information Santé de confiance!

Cherchez dans les sites de confiance HONcode:

 

Téléchargez la Toolbar gratuite HONcode
barre d'outils HONcode

La barre d'outils HONcode est facile à télécharger et à ajouter à votre navigateur Internet. Elle est connectée en temps réel au serveur de HON afin de vérifier le statut de la certification des sites médicaux et de santé. Elle ne collecte aucune information personnelle et ne contient aucun 'spyware' ou autres fonctions cachées.

Téléchargez

Vidéo d'information sur le HONcode

Youtube Channel

Providing you with trustworthy health information

Youtube Channel