HONcode-Zertifikat

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

stimmt mit dem HONcode überein

Logo certificat HONCode
19 Jahre

Gültigkeit der Zertifizierung gültig bis Jan 2019

www.ntvt.nl Website ansehen

Logo certificat HONCode
HONcode-PIN-Nummer:

HONConduct955219

Datum der erstmaligen Überprüfung der Website:

02 Jul 1998

Gültigkeit der Zertifizierung

gültig bis Jan 2019

Datum des letzten HON-Besuchs

04 Sep 2018
Anzeigen des HONcode-Siegels auf dieser Site

Vom HONcode-Team erstellter Inhalt

Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Auszüge aus der Website, die das HONcode-Team zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat und die belegen, dass die Website die acht HONcode-Prinzipien respektiert.

De redactie
Hoofdredacteur
Dr. Casper P. Bots
Redacteuren
Dr. Henk W. Kersten
Drs. Aad M. van Luijk
Dr. Jan H.G. Poorterman
Prof. dr. Gert-Jan Truin
Prof. dr. Lieve van Zeghbroeck
Redactiemedewerkers
Dr. Henk S. Brand
Prof. dr. Michiel A.J. Eijkman
Drs. Desiree D. Kerkdijk
Dr. Gem J.C. Kramer
Drs. W.J. (Joerd) van der Meer
Prof. dr. Boudewijn Stegenga
Dr. J.H. (Erik) Vermaire
Dr. Jan G.A.M. de Visscher
 

(11 Jan 2018) - Link

5. Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde verplicht zich wetenschappelijk verantwoorde informatie op deze website aan te bieden en wil daarmee behulpzaam zijn bij de beroepsuitoefening van tandheelkundige zorgverleners. Deze informatie kan echter niet zonder meer voor therapeutische doeleinden gebruikt worden.
6. Gebruikers van deze website, consumenten, patiënten, kunnen niet voor behandeling of advies in wat voor vorm dan ook een beroep doen op het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, de redactie en haar medewerkers. Voor behandeling of advies dient men zich tot de in het BIG register gekwalificeerde zorgverleners te wenden.
 

(11 Jan 2018) - Link

Privacy en cookies
Privacy
Deze website (hierna: "NTVT.nl") wordt uitgegeven door Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde BV, gevestigd te Houten, in samenwerking met Prelum Uitgevers BV. Voor NTVT.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt NTVT.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
In het kader van de dienstverlening legt NTVT.nl gegevens vast in een bestand. NTVT.nl gebruikt deze gegevens om de functionaliteit voor gebruikers te kunnen bieden. De persoonsgegevens zullen nooit beschikbaar worden gesteld aan derden.
NTVT.nl maakt gebruik van veiligheidsprotocollen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze persoonsgegevens. NTVT.nl draagt er zorg voor deze procedures aan te passen aan de nieuwste en veiligste methodes.
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat NTVT.nl haar dienstverlening hierop kan aanpassen.
Op NTVT.nl worden advertenties geplaatst van producenten in de tandheelkunde. Van enige invloed op de inhoud van artikelen, kennistoetsen en teksten op de website door derde partijen is geen sprake. NTVT.nl vermeldt op pagina’s duidelijk als de inhoud buiten de redactionele verantwoordelijkheid valt. De uitvoering van de rubriek 'Productinfo' is opgedragen aan Prelum Uitgevers en geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de NTvT-redactie. NTVT.nl verstrekt geen bezoekersgegevens aan adverteerders.
Cookies
NTVT.nl maakt bij het aanbieden van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat op de computer wordt opgeslagen en heeft tot doel om bepaalde instellingen van websites die u bezoekt, te onthouden. NTVT.nl maakt gebruik van tijdelijke en zogenaamde 'first-party' cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel opgeslagen om het gebruik van de functionaliteiten gemakkelijker te maken. Zo worden van gebruikers inloggegevens onthouden en kunnen gebruikers kennistoetsen maken en makkelijk navigeren binnen het persoonlijk dossier.
Deze cookies identificeren computers (waaronder ook smartphones en tablets) en niet individuele gebruikers. Gebruikers kunnen op hun computerinstellingen eenvoudig aanpassen waardoor cookies niet door de machine worden geaccepteerd. Het op deze manier aanpassen van de computerinstellingen kan nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van de website. NTVT.nl maakt expliciet geen gebruik van cookies van derden, zoals adverteerders.
NTVT.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.
Auteursrecht
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor het eigen of intern gebruik van onze relaties en klanten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde of Prelum Uitgevers is het niet toegestaan deze site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
 

(11 Jan 2018) - Link

Von all den ausgewählten Beispielen wird nur eines angezeigt.

Dr. Casper P. Bots, hoofdredacteur
 

(11 Jan 2018) - Link

Ned Tijdschr Tandheelkd januari 2018; 125: 3
 

(11 Jan 2018) - Link

Dieses Prinzip kann nicht auf diese Site angewendet werden 

Telefoon: 030-3031350
E-mail: (algemeen) (ingezonden brieven/lezerspost) (persberichten/nieuwsbrieven)
Postadres:
Redactie Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Postbus 83
3990 DB Houten
Bezoekadres:
De Molen 37
3994 DA Houten
 

(11 Jan 2018) - Link

Het tijdschrift is financieel onafhankelijk en maakt geen gebruik van externe financiering of subsidiëring.
 

(11 Jan 2018) - Link

De redactie is geheel onafhankelijk en artikelen onder haar verantwoordelijkheid gepubliceerd staan in geen enkel verband met adverteerders. Acceptatie van een advertentie op de website kan in geen geval worden opgevat als een aanbeveling voor de producten en/of diensten waarvoor wordt geadverteerd of voor de onderneming die dergelijke producten of diensten vervaardigt, distribueert of op de markt brengt.
 

Die Auszüge dieses Zertifikates wurden von der Stiftung Health On the Net (HON) erstellt und dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis von HON nicht verwendet werden.

responsive devices

Bedeutung des HONcodes

Das Zertifikat der Stiftung Health On the Net (HON) bestätigt, dass diese Website zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung (s. unten) die 8 Prinzipien des von der Stiftung HON entwickelten Verhaltenskodex HONcode erfüllt und mit diesen übereinstimmt. Der oder die Website-Verantwortliche hat sich dazu verpflichtet, die HONcode-Prinzipien während der Dauer der Zertifizierung einzuhalten.

Obwohl HON ein Beschwerde-System eingeführt hat und die zertifizierten Websites automatisch überwacht werden sowie vom HONcode-Team regelmässig neu auf die HONcode-Prinzipien hin überprüft werden, kann es vorkommen, dass Abweichungen von den HONcode-Prinzipien auftreten.

Die Stiftung Health On the Net (HON) und/oder ihre Partner haften auf keinen Fall für allfällige Schäden, die durch die Nutzung einer zertifizierten Website oder durch die Unmöglichkeit, ein zertifizierte Website zu nutzen, entstehen. Des Weiteren sind die Stiftung HON und/oder ihre Partner auf keinen Fall haftbar für den Inhalt der zertifizierten Websites oder für den Inhalt von Websites Dritter, auf welche zertifizierte Websites mittels Hyperlink oder durch Informationen Dritter verweisen.

Der oder die Website-Verantwortliche ist für den Inhalt der Website verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Mehr Informationen zum HONcode ?
responsive devices

Verantwortliche von Gesundheitswebsites

Haben Sie eine eigene Website?

Beantragen Sie die HONcode-Zertifizierung!

Zertifizierung beantragen

Transparente Gesundheitsinformationen!

Nach HONcode-zertifizierten Websites suchen:

 

Laden Sie die kostenlose HONcode-Toolbar herunter.
barre d'outils HONcode

Die HON-Toolbar kann einfach heruntergeladen und Ihrem Web-Browser hinzugefügt werden. Sie verbindet Sie in Echtzeit mit dem HON-Server und zeigt beim Besuch einer gesundheitsbezogenen Website an, ob diese HONcode-zertifiziert ist oder nicht. Die HON-Toolbar erfasst keinerlei persönliche Informationen und enthält weder Spyware noch versteckte Funktionen.

Download

Video über den HONcode

YouTube-Kanal

Wir stellen Ihnen transparente Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

YouTube-Kanal