HONcode-Zertifikat

Stotteren

stimmt mit dem HONcode überein

Logo certificat HONCode
9 Jahre

Gültigkeit der Zertifizierung gültig bis Aug 2020

www.stotteren.nl Website ansehen

Logo certificat HONCode
HONcode-PIN-Nummer:

HONConduct294997

Datum der erstmaligen Überprüfung der Website:

25 Jan 2011

Gültigkeit der Zertifizierung

gültig bis Aug 2020

Datum des letzten HON-Besuchs

30 Dec 2019

Vom HONcode-Team erstellter Inhalt

Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Auszüge aus der Website, die das HONcode-Team zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat und die belegen, dass die Website die acht HONcode-Prinzipien respektiert.

De medische artikelen op onze site worden weergegeven met vermelding van auteursnaam. De abstracten zijn persoonlijk ondertekend; persoonlijke verhalen (zoals ervaringsverhalen) zijn uiteraard ook persoonlijk ondertekend.
De algemene informatie is, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op het meest recente Nederlandse handboek: Stotteren, van theorie naar therapie; Mies Bezemer, Jan Bouwen, Coen Winkelman Eds; Coutinho, Bussum 3e druk 2018. De samenstelling valt onder verantwoordelijkheid van de webredactie, welke bestaat uit de volgende leden:
Wilma Schipper (stottertherapeut)
Bas Joosse
Rik Mets
Wesley de Kraker
Jeanet Huijgen (FBPN)
 

(06 Aug 2019) - Link

Niettemin kan de stichting StotterFonds hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik van de website is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.
 

(06 Aug 2019) - Link

Indien je donateur wordt van de StotterFonds, een donatie doet of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan de StotterFonds verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.
Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:
1.Verantwoordelijke
2. Welke Persoonsgegevens verzamelt de StotterFonds, voor welk doel en gedurende welke periode
2.1 Persoonsgegevens donateurs
2.3 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5. Wijziging van het Privacybeleid
De StotterFonds adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
StotterFonds
Postbus 80
3860 AB Nijkerk
KvK nummer: 30150311
Tel: 030 2333 338
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via:
2. Welke persoonsgegevens verzamelt de StotterFonds, met welk doel en gedurende welke periode?
2.1 Persoonsgegevens van donateurs
2.1.1. Soort gegevens
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) geboortedatum
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer
2.1.2 Doel van de verwerking
De StotterFonds verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. Algemeen contact in het kader van je lidmaatschap.
De StotterFonds gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je donateurschap en de eventuele opzegging daarvan.
ii. Afhandelen van betalingen.
Jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om donaties af te wikkelen.
2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
De StotterFonds verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap.
Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de StotterFonds de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
2.3 CONTACT MET ANDERE GEÏNTERESSEERDEN
2.3.1. Soort gegevens
Indien je via de website of telefonisch contact met de StotterFonds opneemt, de screeningslijst invult of een bestelling doet via de webshop, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) e-mailadres
c) telefoonnummer
d) geboortedatum
2.3.2 Doel van de verwerking
De StotterFonds verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. Algemeen contact in het kader van je vraag.
De StotterFonds gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.
2.3.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
De StotterFonds verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de StotterFonds de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de StotterFonds passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de StotterFonds gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de StotterFonds. Met de verwerkers heeft de StotterFonds een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Je kunt via een e-mail naar ons administratiebureau bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De StotterFonds zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat de StotterFonds aan het verzoek heeft gegeven. Indien de StotterFonds je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact opnemen met de klantenservice. De StotterFonds zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de StotterFonds je hiervan op de hoogte brengen.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop de StotterFonds je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan onze klantenservice.
5. Wijziging Privacybeleid
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. De StotterFonds adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
 

(06 Aug 2019) - Link

Von all den ausgewählten Beispielen wird nur eines angezeigt.

De medische artikelen op onze site worden weergegeven met vermelding van auteursnaam. De abstracten zijn persoonlijk ondertekend; persoonlijke verhalen (zoals ervaringsverhalen) zijn uiteraard ook persoonlijk ondertekend.
De algemene informatie is, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op het meest recente Nederlandse handboek: Stotteren, van theorie naar therapie; Mies Bezemer, Jan Bouwen, Coen Winkelman Eds; Coutinho, Bussum 3e druk 2018. De samenstelling valt onder verantwoordelijkheid van de webredactie, welke bestaat uit de volgende leden:
Wilma Schipper (stottertherapeut)
Bas Joosse
Rik Mets
Wesley de Kraker
Jeanet Huijgen (FBPN)
 

(06 Aug 2019) - Link

Laatst bijgewerkt: 28 mei 2019
 

(06 Aug 2019) - Link

Dieses Prinzip kann nicht auf diese Site angewendet werden 

Contactgegevens
Adres:
Stationsweg 6B
Postcode:
3862 CG
Plaats:
Nijkerk
Tel.:
030 233 33 36
Beltijden:
09:00 t/m 17:00
E-mail:
Rekening:
NL69 INGB 0000066969
Website:
stotteren.nl
Media:
Anja van der Vlist, tel. 06-42162475
 

(06 Aug 2019) - Link

Deze website is van de StotterFonds (StotterFonds), wij zijn een non-profit organisatie, ondersteund door twee organisaties (personen die stotteren en professionals) en verder ondersteund door een groep donateurs.
 

(06 Aug 2019) - Link

Onze website toont geen enkele vorm van advertenties.
 

Die Auszüge dieses Zertifikates wurden von der Stiftung Health On the Net (HON) erstellt und dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis von HON nicht verwendet werden.

responsive devices

Bedeutung des HONcodes

Das Zertifikat der Stiftung Health On the Net (HON) bestätigt, dass diese Website zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung (s. unten) die 8 Prinzipien des von der Stiftung HON entwickelten Verhaltenskodex HONcode erfüllt und mit diesen übereinstimmt. Der oder die Website-Verantwortliche hat sich dazu verpflichtet, die HONcode-Prinzipien während der Dauer der Zertifizierung einzuhalten.

Obwohl HON ein Beschwerde-System eingeführt hat und die zertifizierten Websites automatisch überwacht werden sowie vom HONcode-Team regelmässig neu auf die HONcode-Prinzipien hin überprüft werden, kann es vorkommen, dass Abweichungen von den HONcode-Prinzipien auftreten.

Die Stiftung Health On the Net (HON) und/oder ihre Partner haften auf keinen Fall für allfällige Schäden, die durch die Nutzung einer zertifizierten Website oder durch die Unmöglichkeit, ein zertifizierte Website zu nutzen, entstehen. Des Weiteren sind die Stiftung HON und/oder ihre Partner auf keinen Fall haftbar für den Inhalt der zertifizierten Websites oder für den Inhalt von Websites Dritter, auf welche zertifizierte Websites mittels Hyperlink oder durch Informationen Dritter verweisen.

Der oder die Website-Verantwortliche ist für den Inhalt der Website verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Mehr Informationen zum HONcode ?
responsive devices

Verantwortliche von Gesundheitswebsites

Haben Sie eine eigene Website?

Beantragen Sie die HONcode-Zertifizierung!

Zertifizierung beantragen

Transparente Gesundheitsinformationen!

Nach HONcode-zertifizierten Websites suchen:

 

Laden Sie die kostenlose HONcode-Toolbar herunter.
barre d'outils HONcode

Die HON-Toolbar kann einfach heruntergeladen und Ihrem Web-Browser hinzugefügt werden. Sie verbindet Sie in Echtzeit mit dem HON-Server und zeigt beim Besuch einer gesundheitsbezogenen Website an, ob diese HONcode-zertifiziert ist oder nicht. Die HON-Toolbar erfasst keinerlei persönliche Informationen und enthält weder Spyware noch versteckte Funktionen.

Download

Video über den HONcode

YouTube-Kanal

Wir stellen Ihnen transparente Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

YouTube-Kanal