Certificate of compliance

Medex

is in compliance with the HONcode

Logo certificat HONCode

Certificate validity: valid until May 2021

medex.am Visit website

Logo certificat HONCode
HONcode identification number:

HONConduct371166

Date of initial review:

03 Dec 2019

Certificate validity:

valid until May 2021

Date of last visit:

25 May 2020

Content identified by the HONcode team

The content below is a sample of the content identified at a specific date by the HONcode team that justifies the respect of the eight ethical principles.

medex.am/editorial-policy

Ովքե՞ր են մեր հեղինակները
Սամվել Հայրումյան, ընտանեկան բժիշկ, սրտաբան
Արման Դարբինյան, ուռուցքաբան
Արման Մկրտչյան, վիրաբույժ-անոթաբան
Ցիալա Ուստյան, սրտաբան
Խաչատուր Ավետյան, հոգեբույժ, նարկոլոգ
Մկրտիչ Մկրտչյան, կրծքային վիրաբույժ
Գեղամ Խանդանյան, ՔԿԱ
Նաիրի Մանուկյան, մանկաբույժ
Հովհաննես Հովհաննիսյան, մաշկաբան-վեներոլոգ
Պարունակ Զելվեյան, սրտաբան
 

(03 Dec 2019) - Link

Կայքը չի փոխարինում բժշկին սկզբունքը

Մեդեքսի
կայքում հրապարակված տեղեկատվությունը, առցանց գործիքները, ծրագրերը և ծառայությունները ներկայացվում են միայն ընդհանուր տեղեկատվական և կրթական նպատակներով և չեն կարող դիտարկվել որպես բժշկական խորհուրդ կամ օգնություն։ Անհրաժեշտության դեպքում դուք պետք է չմերժեք մասնագիտական օգնությունը կամ չհետաձգեք բժշկին դիմելը՝ հիմնվելով զուտ Կայքի տեղեկատվության վրա։

Կայքում
հրապարակված տեղեկատվությունը, առցանց գործիքները և ծրագրերը չեն կարող փոխարինել Ձեր բժշկին, նրա խորհրդատվությանը, ախտորոշիչ հետազոտությանը կամ բուժմանը: Դիմեք Ձեր բժշկին առաջին իսկ անհրաժեշտության, առավել ևս՝ շտապ անհետաձգելի բուժօգնության կարիքի դեպքում:

Կայքում
հրապարակված առողջության վերաբերյալ տեղեկատվությունը ընդհանրական բնույթի է և պարտադիր չէ, որ լիարժեքորեն համապատասխանի յուրաքանչյուր մասնավոր, այդ թվում՝ Ձեր կամ Ձեր ընտանիքի անդամի, ընկերոջ, հարազատի և այլ դեպքին։
 

(03 Dec 2019) - Link

Google Analytics
Մենք օգտվում ենք Գուգլ-անալիտիկս ծառայությունից, որպեսզի վերլուծենք մեր կայքից օգտվող լսարանը և շարունակաբար բարելավենք մեր էջերի բովանդակությունը: Այս ծառայությամբ որևէ անձնական տվյալ չի հավաքագրվելու: Գուգլ-անալիտիկսի հետ կապված լրացուցիչ տեղեկատվության համար առաջարկում ենք այցելել նաև այս էջը (անգլերեն):
 

(25 May 2020) - Link

Ի՞նչ աղբյուրներից են մեր հեղինակներն օգտվում
Մեր հեղինակներն օգտվում են հավաստի տվյալներ հրապարակող սահմանափակ թվով միջազգային աղբյուրներից, այդ թվում՝
MedlinePlus
MayoClinic
NHS
Centers for Disease Control and Prevention
Johns Hopkins Medicine

The data displayed correspond to only one of the selected samples.

medex.am/our-authors
 

(25 May 2020) - Link

all the webpages are dated
 

Հոդվածը վերանայվել է՝ 28-11-2019
 

(03 Dec 2019) - Link

Մենք չենք օգտվում որևէ երրորդ կողմի ֆինանսական օժանդակությունից կամ ներդրումներից։ Կայքը ստեղծվել և պահպանվում է բացառապես գլխավոր խմբագրի ներքին խնայողություններով։
 

(03 Apr 2020) - Link

Թույլ տվեք տեղեկացնել նաև, որ մեր վեբկայքի որևէ հրապարակում չի պարունակում որևէ գովազդային բովանդակություն և չունի որևէ առևտրային նշանակություն։
 

(03 Apr 2020) - Link

The content of this certificate has been collected by the HON Foundation and may not be used without HON's express consent.

responsive devices

The HONcode's significance

The Health On the Net (HON) certificate guarantees that this website complies with the eight principles of the HON Foundation's Code of Conduct at the date indicated above. The persons responsible for the site commit to maintaining its compliance with the HONcode principles for the duration of the site's certification.

However, despite the complaint system that has been put in place and the periodic review and automatic monitoring of certified sites to ensure maximum compliance with the HONcode ethical principles, it is impossible to eliminate all risks of incoherence that may appear.

Under no circumstances shall the HON Foundation and/or its partner(s) be held liable for any damages resulting from the use or the inability to use HONcode-certified websites. Similarly, the HON Foundation and/or its partner(s) shall not be held liable for the content of such certified websites or any other website accessible via a hypertext link or through third-party information.

Those responsible for the certified website are responsible for the content of the website unless otherwise provided by law.

More information about the HONcode?
responsive devices

Health website editors

Do you have your own website?

Request HONcode certification!

HONcode certification request

Health information you can trust!

Search HONcode-certified websites:

 

Download the free HONcode toolbar
barre d'outils HONcode

The HONcode toolbar is easy to download and add to your Web browser. It connects in real time to the HON server to verify the certification status of health and medical websites. It does not collect any personal information and contains no spyware or other hidden functions.

Download

Video about the HONcode

YouTube channel

Providing you with trustworthy health information

YouTube channel