Health On the Net
  EN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
Health On the Net celebrates its 20th anniversary
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Feedback 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:Работна дефиниција за Принцип 8-Рекламирање и уредувачка политика

Политика во однос на реклами и друг пропаганден материјал

Без разлика дали рекламирањето претставува извор на финансиски средства, политиката на веб-сајтот во однос на истото треба да биде јасно наведена. Сите реклами (во вид на банери [banners] и/или лога), како и други промотивни и комерцијални информации, вклучувајќи ги и оние во форма на статии, треба да бидат јасно означени и идентификувани како рекламен/комерцијален материјал и одделени од останатите информации кои фигурираат на веб-сајтот.
Означување на рекламен и промотивен материјал
Сите реклами (вклучувајќи и pop-up прозорци и банери) треба да бидат означени со зборот "Реклами", јасно идентификувајќи го спонзорот на истите.
Ако банерите потекнуваат од бесплатен интернет hosting сервис или се резултат на тн. "размена на банери", веб-мастерот треба истото да го наведе на веб-сајтот и да ги информира посетителите дека овие реклами не се поддржани од уредникот на веб-сајтот.

Забелешка:
Уредникот на веб-сајтот е одговорен за сето рекламирање. Веб-сајтови коишто прикажуваат реклами за веб-сајтови со порнографска содржина (дури и ако ова не е под нивна контрола, што е случај со банери добиени по пат на "размена на банери") ќе бидат лишени од HONcode процесот на акредитација и отстранети од сите HON бази на податоци.

Важни прашања:

-Политиката на веб-сајтот во однос на реклами и друг промотивен материјал треба да биде наведена.
-Видовите на реклами коишто не се прифатени/поддржани од страна на вашиот веб-сајт поради конфликт на интереси треба да бидат појаснети.
-Изјавата којашто ја објаснува политиката на веб-сајтот во однос на реклами и друг промотивен материјал треба исто така да содржи информации за тоа како веб-сајтот ги разликува едиторијалите [editorials] од статиите со рекламна содржина.
-Дури и ако веб-сајтот не прикажува никакви реклами, истиот треба да содржи изјава која ќе појасни дека тој не е финансиран од рекламирање и од прикажување на комерцијална содржина.

 
Online Text to Speech by ReadSpeaker

Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact