Health On the Net
  EN |
img
HONcode
HONcode
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
HONcode | HONsearch | HONtools | HONtopics
img
   
img
Health On the Net celebrates its 20th anniversary
img
What is it? 
HONcode certification 
Navigate safely 
Last Certification
   Activity
 
Feedback 
HONcode principles  
 

Donate: You can support our work by clicking on the button below:Работна дефиниција за Принцип 5-Оправданост на тврдења

Сите информации за корисноста и дејствувањето на одреден третман, производ или услуга, треба да бидат презентирани во согласност со горенаведениот принцип 4.

Уредникот треба да ги оправда сите тврдења кои се однесуваат на ефикасноста или неефикасноста на одреден комерцијален производ или третман. Исто така, доколку веб-сајтот нема за цел да претставува само комерцијална подлога за одреден производ, истиот мора да презентира избалансирани информации (како на пример да наведе одредени алтернативни/генерички, општи третмани).

На пример, одредена фармацевтска компанија поседува веб-сајт којшто на посетителите им ги препорачува само производите од таа компанија. Ако веб-сајтот ја содржи следнава изјава:"Овој веб-сајт е наменет само за рекламирање и продажба на А, Б, Ц производи", тогаш истиот не мора да споменува и презентира конкурентни (генерички) производи. Ако веб-сајтот на фармацевтската компанија не содржи таква или слична изјава, тогаш истиот е обврзан да презентира конкурентни/генерички информации.

Важни прашања:

-Тврдења коишто се однесуваат на ефективноста или неефективноста на одреден комерцијален производ и/или третман, треба да бидат поткрепени со научни докази (медицински изданија, публикации, статии, извештаи и сл.).
-Доколку веб-сајтот не наведува дека истиот служи за рекламирање на одреден производ и/или третман, избалансирани информации коишто се однесуваат на алтернативни терапии и генерички производи треба да бидат застапени.
Online Text to Speech by ReadSpeaker

Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact