bannersHon
 
img
About HON
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
 
img
   

img
img
img
HON Organisatie
 HON Organisatie 
 HON Samenvatting 
img
 HON FAQ 
 Achtergrond info NL 
 Help HON 
 Copyright 
img
 HONcode 
 

Algemene informatie met betrekking tot de principes in samenhang met de Nederlandse wetgeving, richtlijnen en andere informatie

Algemeen:

Richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG):
- NHG standaarden voor de huisarts
- Farmacotherapeutische richtlijnen              
- NHG standpunten                                      
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen.htm

Publicaties van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG): uiteenlopende onderwerpen             
http://knmg.artsennet.nl/Diensten/knmgpublicaties/KNMGpublicaties-op-trefwoord.htm

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Ministerie van Volksgezondheid:
http://www.igz.nl/onderwerpen/

Wetgeving gezondheidszorg: 
http://www.b9.nl/overheidsinstanties/wetgeving.htm
 
Informatievoorziening voor gezondheidszorgbeleid (België):
 http://www.higis.eu.org/index.php?module=lib&view=viewLibItem&idLibItem=9&lib_lang=nl

Medische Journals:
http://www.freemedicaljournals.com/

Nederlandse bronnen met betrekking tot ieder principe:

Principe 1: Deskundigheid

BIG register (Register voortkomend uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg):
http://www.bigregister.nl/

Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwalitieit in de gezondheidszorg en de wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener.
Een uitleg over wie geregistreerd kunnen worden in het BIG-register en wie niet:
http://www.bigregister.nl/registratie/inhetbigregister/wetenregelgeving/

Erkende apotheken: Op deze website kunt u nagaan of een apotheek een erkende status heeft: 
http://www.apotheek.nl/
Met betrekking tot het verifiëren of een persoon een geregistreerd apotheker is, gebruik het BIG-register.        

Algemene uitleg term arts:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arts
Houd in gedachten dat deze link verwijst naar Wikipedia, wat betekent dat iedereen de tekst kan aanpassen en wijzigen. Als u meer informatie wil over de term arts, controleer dan ook andere bronnen die betrouwbaar zijn en bronvermeldingen geven over waar zij hun informatie vandaan halen.                  
---------------------------------------------------------------------------
Principe 2: Aanvullend  

KNMG richtlijn over het online contact tussen arts en patiënt, waarin uitleg wordt gegeven onder welke voorwaarden er online consultatie mag plaatsvinden tussen arts en patiënt:                                 
http://knmg.artsennet.nl/Diensten/knmgpublicaties/KNMGpublicatie/Richtlijn-online-artspatient-contact-2007.htm

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) richtlijn over online farmaceutische zorg- en dienstverlening van apotheken die via het internet aan de patiënt wordt aangeboden en geleverd:
http://www.knmp.nl/downloads/organisatie-regelgeving/organisatie-regelgeving-normen-en-richtlijnen/richtlijn-online-farmaceutische-zorg-mei-2008

----------------------------------------------------------------------------
Principe 3: Privacybeleid

College Bescherming Persoonsgegevens                             
Richtlijnen over publicatie van persoonsgegevens op internet:
 http://www.cbpweb.nl/Pages/rs_publicatie_persgeg_internet.aspx
Wetgeving bescherming persoonsgegevens:
http://www.cbpweb.nl/Pages/ind_wetten_wbp.aspx   

Europese Parlement en de Europese Raad:
Richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de werking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (24 oktober 1995):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:NL:HTML

---------------------------------------------------------------------------------
Principe 4: Attributie
Webcite®: het archiveren van webpagina's waar naar gerefereerd wordt:
http://www.webcitation.org/

Website Katholieke Universiteit Leuven,
Handleiding Correct Refereren volgens de Vancouver stijl:
http://med.kuleuven.be/bmw/eindwerk/r4.html

---------------------------------------------------------------------------------
Principe 5: Rechtvaardiging

Website van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb over bijwerkingen geneesmiddelen:
http://www.lareb.nl/zoek/geneesmiddel.asp                        

Illegale verkoop geneesmiddelen, aanpassing van de Europese richtlijn om te verhinderen dat geneesmiddelen die qua identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst zijn, in de legale distributieketen belanden  :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0056+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL       

Geneesmiddelenwet:
 http://www.st-ab.nl/wetten/1078_Geneesmiddelenwet.htm
           
Website van  het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) welke de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen en nieuwe voedingsmiddelen bewaakt en beoordeelt:
http://www.cbg-meb.nl/cbg/nl
                       
Website Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR): Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims:     
http://www.cgr.nl/3747/Richtlijnen-onderbouwing-vergelijkende-claims.html

Website van de overheid: Advies over veilig online medicijnen bestellen:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/hoe-kan-ik-veilig-online-medicijnen-bestellen.html
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Principe 6: Toegankelijkheid

Websites waar tools gedownload kunnen worden om de toegankelijkheid van een website te verbeteren:
http://download.browsealoud.nl/   of   http://www.readspeaker.com/

http://www.provisu.ch/

http://www.hon.ch/HONtools/Webmasters/email_encrypt.html

---------------------------------------------------------------------------------------
Principe 7: Financiering

Website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie welke een code heeft opgesteld met betrekking tot de sponsoring van patiënten/consumenten organisaties:

http://www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=999&Itemid=73

Website Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR):                                                                      
Gedragregels sponsoring patiëntenorganisaties:
http://www.cgr.nl/261/Gedragsregels-sponsoring-patientenorganisaties.html
Gedragsregels sponsoring professionals:
http://www.cgr.nl/1682/Gedragsregels-sponsoring.html
                                                          
-------------------------------------------------------------------------------------------
Principle 8: Openheid over redactioneel en advertentiebeleid

Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR):
Alle normen van de CGR en alle uitspraken van de Codecommissie Reclame gericht op beroepsbeoefenaren.                                                                                                
- gedragscode            
- jurisprudentie          
- wet en regelgeving  
http://www.cgr.nl/

Keuringsraad KOAG / KAG
Toetsing van publieksreclame voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten.          
- Code voor publieksreclame geneesmiddelen                     
- Code voor medische hulpmiddelen
- Code voor gezondheidsproducten 
- bijzondere richtlijn keuringen websites                  
http://www.koagkag.nl/

Samenvatting EU richtlijn geneesmiddelen:
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/pharmaceutical_and_cosmetic_products/l21230_nl.htm
           
Jurisprudentie EU:

http://eur-lex.europa.eu/Notice.domode=dbl&lang=nl&ihmlang=nl&lng1=nl,nl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=463815:cs&page=
           
Google Adwords, Inhoudsrichtlijnen voor online advertenties>Gezondheidszorg en medicijnen:
http://adwords.google.com/support/aw/bin/static.py?hl=nl&topic=28436&guide=28435&safe=on&page=guide.cs&answer=176031

 

Disclaimer: Deze links worden alleen gegeven ter verdere informatie. HON onderschrijft geen van de genoemde websites en staat ook niet garant voor de inhoud van deze websites. Controleer daarom altijd de bronnen, disclaimer en het privacybeleid van de bovenstaande websites.


Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact