bannersHon
  EN | FR | DE | SP | CN |
img
About HON
img PATIENT / INDIVIDUAL img MEDICAL PROFESSIONAL img WEB PUBLISHER img
img
 
img
   

img
img
img
HON Organisatie
 HON Organisatie 
 HON Samenvatting 
img
 HON FAQ 
 Achtergrond info NL 
 Help HON 
 Copyright 
img
 HONcode 
 

Juridische informatie


De Health On the Net foundation respecteert de HONcode charter welke het heeft ontwikkeld voor gezondheids- en medische websites.

Het ontstaan van de HONcode was een reactie op het gebrek aan garantie voor de kwaliteit van medische informatie die gevonden kon worden op het internet.
HON ontwikkelde een Code of Conduct (HONcode) gebaseerd op 8, in essentie ethische, kwalitatieve en toegankelijkheidsprincipes.

Uit discussies met webmaster en redacteurs van websites bleek dat zo'n gedragscode nodig was en dus maakte de ontwikkeling van de HONcode het mogelijk voor hen om kwalitatieve informatie te verstrekken door het volgen van een aantal basisregels.

Voor meer informatie over onze gedragscode - de HONcode en op wat voor manier Health On the Net voldoet aan deze code, zie onderstaande informatie die van toepassing is op de websites http://www.hon.ch/ en http://www.HealthOnNet.org/ :

     

  1. Deskundigheid

Bevestiging van overeenstemming kan worden gevonden via de volgende URL, waar een korte beschrijving wordt gegeven van iedere medewerker:
http://www.hon.ch/Global/HONTeamPhoto.html

Alle informatie van medische aard die gegeven wordt op onze website http://www.healthonnet.org of http://www.hon.ch/ is geselecteerd door het HONteam en komt van betrouwbare websites.
Alhoewel de inhoud van onze websites regelmatig worden gecontroleerd en geactualiseerd om de betrouwbaarheid en relevantie van de gegeven informatie te verzekeren, kan de Health On the Net foundation niet instaan voor volledige juistheid van de medische informatie en de Health On the Net foundation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van de websites.

  2. Aanvullend

Doel
Alle informatie op deze website is bedoeld om de bestaande relatie tussen u en uw arts aan te vullen en niet te vervangen.

Het is altijd noodzakelijk om medische informatie die u gevonden heeft op internet te overleggen met uw behandelend arts.

Missie
De missie van de website is om lezers te voorzien van toegang tot gezondheids- en medische informatie welke bekend staat als accuraat en geloofwaardig.Verder geeft de website informatie over de Health On the Net foundation en de HONcode, HON's initiatief om de kwaliteit van online medische informatie te harmoniseren.

Publiek

HON's website is bedoeld voor:
- Het algemene publiek, inclusief patiënten die informatie nodig hebben over hun ziekte, familie en vrienden van patiënten en ieder persoon die geïnteresseerd is om meer te weten te komen over een specifieke ziekte of ziektes in het algemeen.
- Gezondheidsprofessionals, inclusief diegene die graag op de hoogte blijven van hun specialisme door regelmatig nieuw materiaal te lezen of diegene die op zoek zijn naar meer informatie over een specifiek onderwerp.
- Studenten, inclusief deze in de gezondheidszorg.
- Website redacteurs.

  3. Privacybeleid

HON belooft altijd de privacy en anonimiteit van haar bezoekers te respecteren, inclusief de privacy van de deelnemers aan de enquêtes.
We gebruiken alleen cookies om de navigatie op onze website te verbeteren. Alle diensten en tools aangeboden op deze website zijn gratis en u hoeft zich hier niet voor te registreren.
Persoonlijke informatie vrijwillig aan ons verstrekt door u (zoals namen, e-mail adressen of enige andere contact informatie, persoonlijk of medische gegevens) zullen strikt vertrouwelijk worden gehouden. Geen informatie zal verstrekt worden aan derden, tenzij vereist bij wet.
HON is begaan om met de internetgemeenschap samen te werken aan het behoud en het versterken van de privacy onder zijn bezoekers.

Alleen onpersoonlijke informatie van de bezoeker wordt verzameld door de logs van onze server.

Wij raden u aan om altijd het privacy beleid van iedere website die u bezoekt te lezen.

Het HONcode logo

Gedurende de laatste 15 jaar is HON ontzettend gegroeid en op dit moment zijn er meer dan 7400 gecertificeerde websites. Om de kwaliteitsstandaarden en de groeiende lijst van HONcode websites te behouden, heeft HON een nieuw dynamisch en actief HONcode logo ontwikkeld welke het toestaat om de real-time statusverandering te verwezenlijken volgens de overeenstemming van de website. Dit logo toont de laatste datum van herziening van de website en wordt automatisch geactualiseerd na iedere herziening of jaarlijkse controle. Informatie verzameld via dit logo is onpersoonlijk informatie, zoals uw IP adres, browser type, browser taal etc, welke niet kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld, openbaar gemaakt noch overgebracht aan derden en deze informatie wordt veilig opgeslagen op de HON web servers welke alleen gebruikt worden door de HON collaborators en systeem manager om onze diensten te verbeteren.
  4. Attributie

De gegeven informatie op onze website is altijd voorzien van bronvermelding en de oorsprong wordt altijd aangegeven. De datum van laatste wijziging van iedere pagina wordt overal aangegeven. De resultaten van onze zoekmachines worden dagelijks geactualiseerd, tenzij anders is aangegeven.

Alhoewel de inhoud van onze website regelmatig wordt gecontroleerd en geactualiseerd, kan HON niet instaan voor volledige juistheid van de medische informatie en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de inhoud van de websites.

  5. Rechtvaardiging

Informatie over voordelen of uitvoering van een behandeling, product of dienst zal worden vergezeld van gepast en gebalanceerd bewijs, zoals aangegeven onder principe 4, om de beweringen te ondersteunen.

HON prijst geen producten noch diensten aan die u kunt vinden op websites toegankelijk via de zoekmachines en we raden u aan om de medische informatie die u vindt op het internet te overleggen met uw behandelend arts.

  6. Toegankelijkheid

Alle contact informatie van de Health On the Net foundation kunt u terugvinden onder de volgende link: http://www.hon.ch/Global/contact2.html

  7. Financiering

De Health On the Net foundation is een not-for-profit organisatie, welke al zijn diensten gratis aanbiedt. De financiering en sponsoring komt dan ook van externe bronnen, waarvan de details kunnen worden gevonden op de volgende pagina:
http://www.hon.ch/Global/helping_HON2_nl.html

  8. Openheid in advertentie en redactioneel beleid

Deze website accepteert noch toont enige reclame. Echter, de website toont een selectie van evenementen die van belang zijn voor de gemeenschap, welke als 'friendly links' beschouwd kunnen worden.


Andere belangrijke onderwerpen

9. De op deze website van toepassing zijnde wetgeving

De toegang en het gebruik van deze website vallen onder de wetgeving van het kanton en staat van Genève. De gebruikers van deze website gaan akkoord dat de rechtbanken van het kanton en staat van Genève, Zwitserland, exclusieve jurisdictie hebben over ieder geschil voortkomende uit het gebruik van deze website en dat alle rechten met betrekking tot jurisdictie worden overgedragen aan deze rechtbanken.

10. Disclaimer

De inhoud van de HON website is alleen bedoeld voor het geven van informatie en is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van een medisch consult door een gekwalificeerde professional.
De foundation moedigt internet gebruikers aan om voorzichtig te zijn met het gebruik van medische informatie. Als u niet zeker bent over uw medische conditie, raadpleeg een arts.
Alhoewel we zorgvuldig de inhoud van de website controleren , kan de Health On the Net foundation niet garanderen noch verantwoordelijkheid nemen voor de medische accuratie van de documenten die we publiceren, noch kan HON aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites die verbonden zijn met onze website.

Voor meer informatie over onze inzet om de kwaliteit van medische informatie op het internet te verbeteren, bezoek onze Code of Conduct (HONcode).

HON garandeert dat alle geaccrediteerde websites de HONcode respecteren op het moment van certificering, maar HON is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de HONcode geaccrediteerde websites.

Voorzichtigheid is geboden en raadpleeg altijd uw behandelend arts voordat u online gezondheidsinformatie of medisch advies gebruikt.


11. Copyright van de HON website

Alle informatie (inclusief het design en de graphics van de website) op de HON websites vallen onder het copyright © Health On the Net foundation en is eigendom van de Health On the Net foundation.
Materiaal wat gevonden wordt op deze website (informatie, tekst en afbeeldingen) mag gebruikt worden of verspreid worden voor niet-commerciële doeleinden onder de voorwaarde dat het copyright in ieder document intact blijft door HON als bronvermelding te noemen en een link naar de HONwebsite te geven.

Zend ook een email naar:
webmaster@healthonnet.org om het gebruik van het materiaal van de website, te vermelden.

De inhoud van de website mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Alle informatie en afbeeldingen op deze website die verkregen zijn van andere servers vallen onder het copyright van de managers van de betreffende servers en de auteurs van de genoemde documenten.

Webmasters die het HONcode logo of certificaat willen weergeven in een nieuwsbrief of een brochure, graag eerst de gewenste nieuwsbrief of brochure sturen naar HON. HON zal dan de tekst controleren en vervolgens beoordelen of er wel of niet toestemming gegeven zal worden om het HONcode materiaal te gebruiken.

12. Copyright van onderzoeken/enquêtes

Alle informatie (inclusief graphs en enquête resultaten) die vallen onder de resultaten van de onderzoeken en peilingen uitgevoerd door Health On the Net vallen onder het copyright © 1995 - 2011 Health On the Net Foundation en blijft te allen tijde eigendom van de Health On the Net Foundation.

Het gebruik, reproductie, of distributie van het materiaal van de onderzoeken uitgevoerd door HON (informatie, tekst, afbeelding) is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
- aanvraag voor het gebruik van welke deel dan ook van een onderzoek moet gericht worden aan de HON foundation: HONinfo@healthonnet.org

- kopies of distributie moet vergezeld worden van de volgende copyright melding. Als het in HTML vorm is, moet er ook een hypertext link bijgevoegd worden als hieronder aangegeven:

HON geeft geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, met betrekking tot de resultaten, noch de kwaliteit, marktwaarde, uitvoering of bruikbaarheid voor een bepaald doel.
In geen enkel geval is HON, noch haar ontwikkelaars, bestuurders, werknemers of relaties aansprakelijk voor direct, incidentele, indirecte, uitzonderlijke of vervolg schade (inclusief schade of verlies van winst, werkonderbreking, verlies van informatie etc.) als resultaat van een gebrek in het materiaal of documentatie of voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal of documentatie te gebruiken, zelfs in het geval dat HON, een geauthoriseerde vertegenwoordiger van HON of een HON relatie ingelicht is over de mogelijkheid van zulke schade.

HON geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de resultaten verkrijgbaar door het gebruik van dit materiaal. Geen mondeling of geschreven informatie of advies gegeven door HON, haar handelaren, distributeurs, agenten, relaties, ontwikkelaars, bestuurders of medewerkers zullen een garantie creëren op wat voor manier dan ook, noch het toepassingsgebied van garantie uitbreiden.

All Rights reserved. Copyright 1995-2011

13. Copyrights van certificering

Het Health On the Net foundation certificaat dient als een garantie dat een website, op de datum van certificering, voldoet aan en belooft om de 8 principes van de HONcode zoals opgesteld door de Health On the Net foundation te eren.

De verantwoordelijke voor de gecertificeerde website zegt toe de website in overeenstemming met de HONcode principes te houden voor de duur van de certificering.

Alhoewel maatregelen zijn genomen, zoals een klachtensysteem, jaarlijkse controle en de automatische controle mechanismes, om de overeenstemming van de gecertificeerde websites met de 8 ethische principes van de HONcode zoveel mogelijk te garanderen, kunnen incidentele onvolkomenheden niet geheel uitgesloten worden.
In geen enkel geval kan de HON foundation noch zijn partners aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om HON gecertificeerde websites te gebruiken, noch kunnen de HON foundation of zijn partners aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze gecertificeerde websites, inclusief, maar niet gelimiteerd tot de informatie van derden of hyperlinks toegankelijk via HON gecertificeerde websites.

De gecertificeerde website is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website, tenzij anders bepaald door het recht.

14. . Het tonen van 'friendly links'

Het tonen van 'friendly links' betekent dat de Health On the Net foundation deelneemt aan de genoemde conferenties of betrokken is in de organisatie daarvan.


Home img About us img MediaCorner img HON newsletter img Site map img Ethical policies img Contact